Кыйын куллыктынъ сулыбын алган

Участковый болмага коьп инсанлар суьймейдилер. Соны да анъламага болады. Полиция куллыкшыларынынъ иси тынышлардан тувыл, участковый-уполномоченныйлар болса, 24 саьат куьнде ислейдилер, бирев де сорамайды: сен арыдынъ ма, заманынъ бар ма? Сен керек заманда, еринъде болмага керексинъ. Соьйтип ислейди Куьнбатар авылынынъ участковый-уполномоченныйынынъ коьмекшиси Эрадиль Зиявдин увылы Межитов.

Полицияга ислемеге Эрадиль 2003-нши йыл келген. Аьскер сырасында эр борышын толтырып келген яс полиция куллыгына туьседи эм буьгуьнлерге дейим сол суьйикли аьрекетин кыйын болса да бардырады.

Полиция прапорщиги Эрадиль Межитов оьз борышларын биледи эм яваплылык пан толтырады. Авыл еринде тувып-оьскени ога куллыгында бек керегеди. Тувган авылында оны баьриси де таныйды, ол да авылшыларды биледи, кайдай аьллер де болып калады, Эрадиль анълайды, хаьтер коьрсенъ, куллык юрмейди. Сога коьре, аьр бир куьнали дембиге йолыкпага керек деген шакырув ман ислейди авыл участковыйы.

Туьрли кыянатлыкларды шешпеге туьседи – урлавлар, аьел урсыслар, авыр кыянатлыклар болса, район иш ислер боьлигиннен куьп шакыртылады, туьрли службаларынынъ специалистлери келедилер. Авылда ят аьдемлер болса, тергейдилер, сол яктан да уьйкен куллык юритиледи.

Мен Эрадильге каравсыз юрген мал акында сорав бердим. Онынъ айтувы ман, участковый-уполномоченныйлар авыл аькимбасы ман биргелес ислейдилер, олар кошараларды айланып, кешелерде малынъызды йыйнанъыз деп айтадылар, правобузувлар аянланса, куьналилер закон бойынша дембиге йолыктырыладылар.

– Участковыйдынъ куллыгы – ол аьдемнинъ яшавынынъ маьнели кесеги, сол куллык билдирмей сенинъ яшавынъа кирген юзлеген баска аьдемлердинъ бактылары ман байланысады. Эгер сен оьзинънинъ юрегинъди оларга яппасанъ, сол заманда шынты участковый боласынъ, – деп айтады Эрадиль.

Ушыны ман да, кыйын куллык. Сол куллыктынъ сулыбын алып, коьплеген йыллар ислеп келеяткан ердесимизге исинде уьстинлик, ден савлык йорап, кеспили байрамы ман кутлаймыз.

Г.Нурлубаева.

Суьвретте: Э.Межитов.