Кыйын салмасанъ, исти ашыклав да йок

Аьр бир ис орын сыйлы болады, эгер соны юриткен аьдем оьзи олтырган ис орынды ярасыкласа. Соны ман байланыслы бир ийги айтув да бар –Ис орын аьдемди ярасыкламайды, а керти болады.
Аьли окувшымнынъ белгисине береек макаламнынъ бас келбети, тезден календарь бойынша оьзлерининъ кеспи байрамын белгилеек Россия Федерациясынынъ следствие органларынынъ куллыкшысынынъ бириси –Нарбек Зекерья увылы Манкаев.
Нарбек Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен, сонда кетти балалыгы да, яслыгы да. Касиетине коьре, Нарбек, ис йолдасларынынъ белгилеви мен, бек каьмбил эр киси. Меним ойыма коьре, эр киси сондай да болмага керек, каьмбиллик аьр кайсы аьдемди де сыйлавга тийисли этетаган касиет.
Ис орында энъ де маьнелиси – кеспи усталык. Нарбек болса, бу куьнлерде сыйлавга тийисли куллыкшы. Ол Россия Федерациясынынъ ийги деген йогары окув ошакларынынъ бириси – Москва каласындагы О.Кутафин атындагы юридический академиясын окып кутарган, аьли уьйкен яваплылык пан Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ следствие боьлигининъ следователининъ ис аьрекетин бардырады. Ол кайдай кыйын аьллер болса да, оьзин бир кепте юритеди, соравларын да ойлап, адаспай-саспай береди, онынъ юритип баслаган ислери дайым ашыклав ман, уьстинликли тамамланадылар.
Оьзек те, аьр кайсы исте де билим керек болады. Онынъ алган билими, дайым ога ярдамшы болады, баьримизге де белгили, кайсы исте де куьн сайын кыйын салмага керек болады, бар билимди оьстируьв – сенинъ келеекте уьстинлигинъ. Нарбек бир ерде тапталып туратаганлардан тувыл, ол– дайым ис аьрекетте. Онынъ бос заманлары йок деп айтпага боламыз, истен баска болып, ол спорт пан да аьвлигеди. Оьзи Ногай районы бойынша ОМВД командасынынъ сырасында болып, футбол ойынын ойнайды, бу куьптинъ уьстинликлери акында газета бетлеринде аз язылмаган. Район кезегинде оьтетаган шараларда ойнап, савгалы орынларга етиседилер.
Кеспи байрамды Нарбек ис йолдаслары ман хош коьрип алады. Оны, ис йолдасларын биз кутлап, алдыда тек уьстинликлерди, кыянатлыклардынъ аз болганын, болса да, тез ашыкланганын йораймыз.
Нарбек –ата-анасынынъ ийги увылы, ис орында коьримли куллыкшы болады.
Г.Курганова.
Суьвретте: Нарбек Манкаев.