«Лашыннынъ» биринши номери

Ногай тилинде балалар уьшин эки айда бир кере шыгатаган республикалык «Лашын» журналдынъ сосы куьнлерде 2023-нши йылдагы 1-нши номери баспадан шыкты (январь-февраль айлары уьшин). Ол «Мине келди янъы йыл!» деген шаир Анвар-Бек Култаевтинъ ятлавы ман ашылады. Айтып озайык, журнал бетинде туьрли темаларга язылган кызыклы материаллары да аз тувыл. Солардынъ бириси шаир кызымыз Джамиля Аманбаева акында материал болады. Онда онынъ акында макала эм онынъ янъы шыккан «Айлан, уршык» деп аталган китабиннен бир неше ятлавы эм суьврети де ерлескен.
Бир кесек материал Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланады. Айтпага, шаир Петр Малаевтинъ аьлемет «Япыраклар туьседи» деген ятлавы зейинли шаирге багысланган.
Алибек Каплановтынъ «Кудай савгалаган оьмир» деген суьвретлевинде Эдиге авылынынъ ясуьйкени Салимет-анай Шыракбай кызы, онынъ оьткен 90 йыллык оьмири акында окымага амаллар бар.
Белгили шаир Мурат Авезовтынъ «Доьртликлери» де оьзине окувшылардынъ эслерин каратпай болмаяк.
Магомет-Али Хановтынъ халкымыздынъ бурынгы «Алты анъкылдак эм бир донъкылдак» деген эртегисининъ сюжетин аьлиги замандагы янъы йыл кешесине коьре келистирип язганы да аьдемлерде йылы куьлемсирев тувдырар деп сенемиз.
Журнал бетлеринде баскалай туьрли материаллар да бар.
З.Шугаипова,
Махачкала каласы