Мага берилген насихат пан

Биревлер полиция куллыкшысынынъ кесписин юрек шакырувы ман, баскалар кеспидинъ авырлыгын сынар ниет пен, экиншилер аьелде бирев коьрим болып, сайлайдылар.

Буьгуьнлерде Ногай районы бойынша ОМВД-дынъ ОГИБДД етекшисининъ ис аьрекетин юритетаган Алимхан Абутахирович Шангереев бу кеспиди агасынынъ маслагаты ман эм ол ога коьрим болувы ман сайлаган болып шыгады.
Алимхан Ногай шоьлининъ конаксуьер, аьдет билетаганлар саны коьп болган, Куьнбатар авылыннан болады. Ол 2003-нши йылда сол авылдынъ орта мектебин битирип, Дагестан Республикасынынъ патшалык университетининъ физический факультетине окымага туьседи, сол ок йогары окув ошагынынъ аьскер кафедрасында да окыйды. Бу йогарыда айтылган окув ошагын кутарганнан сонъ, Россия МВД-сынынъ Краснодар йогары окув ошагынынъ Новороссийск каласындагы филиалында, билимин беркитер ниет пен, окувын бардырады.
Буьгуьнлерде ис аьрекетин бардырувда коьплерге коьрим болатаган яс куллыкшы, Ногай районымыз бойынша МВД боьлигининъ куллыкшыларында аьскерлик аьзирликти тергевши инспекторынынъ ис орынында аьрекетин баслаган эди.
Буьгуьнлерде ол бардыратаган ис орынында толтырмага керек борышлар да аз тувыл, ис аьрекет те яваплылык пан бардырылмага керек болады. Биревге де ясыртын тувыл, аьли район еримизде автокоьлик те бек коьп, сулыплы айдавшылар да бек аз. Тек бу баска хабар, байрам озганнан сонъ, йол-юрис йорыклары бузылувлар акында айтпага да заман етер, аьли хабарымыз сол ис онъга юргенин талаплайтаган куллыкшы акында.
Алимхан Абутахир увылы Шангереев оьзи етекшилейтаган боьликтинъ ис сырагылары ийги болганын суьеди эм ис йолдасларыннан да белсенликти талаплап келеди. Оны ман куллык эткен полиция куллыкшылары онынъ аьдемшилиги, оьз исин ийги билетаганы акында айтадылар. Алимхан эки аьвлетти тербиялайды. Оны оьз уьстинликлери мен кызы Альмира ман увылы Тамерлан суьйинтип турадылар. Балаларда – аьр биримиздинъ наьсибимиз.
Алимхан полиция кесписин босына сайламаган. Бу тармакта онынъ ювык аьдеми – агасы да ислейди. Сол себептен бу кеспи байрамы оларга аьел байрамы да болып саналатаган болса да ярайды. Байрамда ийги йоравлар айтыладылар, мен де Алимханга ден савлыкты, ис аьрекетинъиз тыныш болмаса да, ийгиликлерге толып, оьрге барсын, аьр бир баславынъыз енъуьв болсын.
Г.Курганова.
Суьвретте: А.Шангереев.