Магомедсалам Магомедов: «Атамыз каядай, тавдай эди»

5-нши декабрь куьнинде Дагестаннынъ Леваша районында ДР Оькимет Советининъ сыйлы председатели, РФ Ис Баьтири Магомедали Магомедовты ызгы йолга салдылар.

Кайгылы митингте, ДР Правительство Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов басында болып, республикалык делегация ортакшылык этти.
Белгилеп озайык, каты кайгырувларын Россия Президенти Владимир Путин эм Федерация Советининъ Председатели Валентина Матвиенко билдирдилер. Кайгы соьзлери мен телеграммалар элимиздинъ баьри регионларыннан, солай ок шет эллериннен де туьседилер.
М.Магомедовтынъ кедеси – РФ Президентининъ Администрация етекшисининъ орынбасары Магомедсалам Магомедов аьели атыннан бу кайгылы куьнде колтыклаганлары уьшин баьрисине де оьз разылыкларын билдирди:
– Бизим баьримиз уьшин бу куьн бек авыр. Уьйкен разылыгымды билдиремен бизим сондай каты кайгымызды боьлискенлери уьшин. Аьримизге йогарыдан Кудай айырым яшав оьмир кадерин береди. Атамыз ийги яшав оьмирин суьрип яшады. Ол уьйкен куьш-куватлы эр йигити эди: каядай, тавдай.
Онынъ яшавында коьп суьйинишли оьзгерислер, уллы ислер эм йигитлерше эткен затлары коьп болган. Ол толысынша берилип ислеген, каныгыслык пан кыйын салган. Кыйын салув деген онынъ яшав мырады эди. Баскаша ол яшап болмаган эм бизди де тувган ери – Дагестанды, уллы элимиз – Россияды, оьз борышына алаллыгы ман аьдемлерди оьрметлеп эм суьйип уьйреткен. Бизге, онынъ балаларына, оьктемсигендей зат бар, эм биз онынъ данъклы атына тийисли болып яшамага шалысаякпыз».
Сол куьн ок Магомедали Магомедов тоьркин еринде – Дагестаннынъ Леваша районынынъ Леваша авыл мезарында койылган.