Магомет-Али Ханов: «Республика етекшисиннен уьлгиди ерли басшылар да алмага борышлы»

– Янъыларда, 25-нши январьде, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовка тувра эфир йорыгы бойынша коьп соравлар берилдилер. Ол зат эндигиси аьдемлер оьз республикасынынъ яшавын ийгилендируьв исине кирисип баслаганын шайытлайды. Сергей Меликовтынъ тувра линиясынынъ борышларынынъ бириси тап сол – яшавшылардынъ белсенлигин, маьселелер бизим баьримизге де ортак эм соларды бизден оьзге бирев де шешпеек деген анъламды коьтеруьв.

Регион етекшисине сол куьн берилген соравлар арасында турак уьй-коммуналлык хозяйствосы ман байланыслы маьселелер де айтылды. Солардынъ энъ маьнели дегенлерининъ бириси сув ман канагатланув эм ишер сувдынъ тазалыгы акында маьселе болады. Меликов сонда Дагестанда ызгы заманларга дейим сув ман канагатланув схемасы болмаганы акында айтып белгиледи.
Сол ерде регион басшысы буьгуьнлерде 2 млрд. маьнеттен артык акша оьлшеми болган «Чиркей-Буйнакск» деген сув байланысынынъ курылысы юритилип турганын билдирди. Сол курылыстынъ тамамында Буйнакск кала яшавшыларынынъ ишер сув ман канагатланув маьселеси шешилеек. Элбетте, сув маьселеси соны ман куьн йосыгыннан таймайды. Ол сорав республикада энъ де маьнелилердинъ бириси болады. Дагестаннынъ коьплеген кала эм авылларында, сонынъ санында бизим сувсыз деп эсапланатаган Ногай районында да сув ман канагатланув соравы ашык болып калады.
Дурысында, республика басшысынынъ яшавшылар ман оьткерген тувра хабарласувын ийги демократиялык ис деп санайман. Оннан сондай уьлгиди бизим ерли муниципаллык образованиелерининъ басшылары да алмага борышлы. Йылда бир кере сама оьз яшавшылары ман йолыксынлар.