Мараздынъ яйылувынынъ алдын шалар ниетте

Коронавируслы юкпалы маразы бойынша онъайсыз аьллер туьзилген регионлардан келген гражданлардынъ уьйде олтырув йорыгын тутувынынъ амалларын куьшлендируьв акында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековтынъ карары кабыл этилинген.

Бизим ердеслеримиз яшайтаган Ямало-Ненецкий автономлы, Ханты-Мансийск автономлы-ЮГРА округларында, Москва, Санкт-Петербург калаларында коронавируслы юкпалы маразы бойынша эпидемиологиялык аьллер ызгы куьнлер осалланган. Соны ман байланыста, белгиленген регионлардан гражданлар Ногай районына келедилер эм мараздынъ районымызда яйылувынынъ кавыфлыгы бар.
Ерли самоуправление органларына Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сы ман биргелес коронавируслы юкпалы маразы бойынша онъайсыз аьллер туьзилген ерлерден Ногай районына келген гражданларды 14 куьн узагына уьйинде олтырмага йиберуьв бойынша исти уйгынламага маслагатланады.
Йогарыда белгиленген регионлардан баьри келгенлерди 14 куьн узагына медицина яктан тергевди канагатламага эм оларда янъы коронавируслы юкпалы маразынынъ белгилери болса, медицина организацияларында эмленмеге яткармага борыш «Ногайская ЦРБ-га» салынады. Солай ок «Ногайская ЦРБ» авырыган аьдемлер акында Роспотребнадзорына билдирмеге керек.
Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сына Дагестан Республикасы бойынша Кизляр каласындагы Роспотребнадзорынынъ территориялык боьлигине, «Ногайская ЦРБ-га» гражданлар уьйде олтырув йосыгын тутувды канагатлавда коьмек этпеге маслагат бериледи.