Махачкалада – РФ властининъ ваькили

Оьткен саьли куьн, 6-ншы декабрьде, РФ Президентининъ Сырт-Кавказ федераллык округында толы ыхтыярлы ваькили Юрий Чайка ис визити мен Дагестан Республикасында болып кетти.

Ставрополь эм Невинномыск Митрополит Кирилл, Махачкала эм Грозный архиепископы Варлаам, Пятигорск эм Черкесск архиепископы Феофилакт, Георгиевск эм Прасковея епископы Гедеон, Владикавказ эм Алан архиепископ Герасим, Тихорецк эм Кореновск епископы Стефан ман бирге СКФО-да РФ Президентининъ толы ыхтыярлы ваькили Махачкала каласында дин патшасы Александр Невскийдинъ Храмынынъ курылысынынъ ерининъ табанына таслар салувда ортакшылык этти. Бу шара Махачкалада орыс православный килсединъ Епархиясын токтастырылувынынъ 10 йыллыгына келистирилип озгарылды.
Архиепископ Варлаам табанына салынган тас касында окыды. Сыйлы конаклар сол акта алынган грамотага кол бастылар, сонъ специальлик капсулада оны эстеликли табличка астына орынластырдылар.
Белгилеп озайык, солай ок бу ис визити барысында Юрий Чайка Махачкала каласындагы Свято-Успенский кафедральлик соборда да болып кетти.