Маьлиек болып уштылар

Янъы 2021-нши йылдынъ басланувы ман Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авылында, уьйкен кара булытка усас болган, каза болды. Бу каза акында эситкен аьр бир аьдемнинъ юреги сызламай, авырымай болмады. Капылыстан бир аьелден уьш бала ман олардынъ атасы яшавдан тайып кеттилер.

Аьел басы Аскерхан Круптурсунович Кулумаев– физическая культура сабагыннан окытувшы, Дагестан Республикасынынъ билим тармагынынъ отличниги.Яшаган болса, коьп салган мыратларын халкы уьшин толтыраяк эди, ама ол мырадына етпеди.
КЧР-динъ Ногай районындагы баьри танысларымнынъ, аьелимнинъ эм оьзимнинъ атымнан онынъ хатыны Ийсимхан Кулумаевага, алал кыймасларым Назира, Гульфира, Ася Койлакаевлерге Аскерхан, аявлы йиенлери Эмина, Круптурсун эм Эдильбий яшавдан таювлары ман байланыста, терен кайгырувымызды билдиремен эм оларга сосы кишкей ятлавымды багыслайман:

О, дуныям, не бек каты сынайсынъ,
Кара халкынъ басын ийген тоьменге.
Ой ман ойлап болалмастай, зил хаьте

Келип туры ногайымнынъ уьйине.
Сувык хабар, сувык кыстынъ елиндей
Келип етти юртымыздынъ туьбине.
Эситкенлер, куванышты токтатып,

Силдей тынды уьйкен тувыл, кишкей де.
Шоьлде тувып, боз ювсан ман досласып,

Оьскентагы юлдызлы сол балалар…
Оьмирлери оькинишли уьзилип,
Маьлиек болып, коькке олар уштылар,

О, Кудайым, сабырлык бер, аьвлетлерин озгарып,
артта калган анага.
Не айтарсын бирге кеткен атага,
Балаларын кушагына берк алып?..

З.Керейтова-Шутукова,
РФ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы.