Маьнели соравлар бойынша

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ катнасувы ман, регионга маьнели соравлар бойынша йыйын болып озды.

Сол йыйыннынъ барысында республикамыз бойынша сенимли тармакларды коьтергишлев программаларын ортага салып, ойласылды. Солай ок, Махачкала каласында электроканагатлав тармагын ийгилендируьв бойынша айырым программалар каралдылар. Сол тармак боьтен де йогары дережеде ис аьрекетин бардырмага кереги акында карар алынды.
Йыйыннынъ ишинде Дагестан Республикасынынъ биринши вице-премьери Манвел Мажонц оьз соьзинде аварийно-курылыс ислердинъ уйгынланувына белги берип кетти.
– Кешки вакытта исти бардырув МЧС куллыкшыларынынъ ярдамы ман болды. Соны ман бирге, бригадалардынъ кешеси-куьндизи мен, кыйынлы аьллерде ислегенин белгилев керек болады, эм аьр бирисине сондай баьтирлиги уьшин сый этпеге керек боламыз. Соны ман бирге яваплы аьдемлерден – ис аьрекеттинъ тезлигин коьтеруьв уьшин тийисли амалламалар ман канагатлавды сорав керек болады, – деди биринши вице-премьер.