Маьнели соравлар каралды

Озган юмадынъ ишинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов Ногай районынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан йолыгысты.

Йолыгыста Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутатлары Мурат Мамаев эм Мурзадин Авезов, ишки политика бойынша ДР Аькимбасынынъ Администрациясынынъ Оькиметининъ управлениесининъ етекшиси Надия Карагулова ортакшылык эттилер.
Йолыгыс барысында муниципалитеттинъ актуальли маьселелери ойласылды. Солардынъ ишинде – районнынъ подстанциясынынъ электротармакларынынъ эскиргени, бир неше авылларда сувдынъ етиспевлиги, сол зат районда артскважиналар казув керегин коьрсетеди. Солай ок район йоллары акында айтылды.
Айырым кепте Ногай район ерин кум басув маьселеси акында соьйленди. Сергей Меликов тынышсызланып, республикалык властьлери бу сорав бойынша ислерин бардыраяклар деп белгиледи. Солай ок Ногай районына инвестициялар аькелуьв соравы да каралды.
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов, Ногай районы бойынша баьри маьселелерди де тынълап, яваплы аьдемлерге тапшырувлар берди.