Маьнели туьрленислер болдылар

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ исин толтырувшы Сергей Меликовтынъ Указы ман Дагестан Республикасынынъ Конституциясынынъ 78-нши эм 91-нши статьялары ман келисте Дагестан Республикасынынъ Оькимети ис орыныннан босатылган.

Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели орынына, кесек заманга исин толтырувшы этип, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ Биринши орынбасары Абдулпатах Амирханов беркитилди эм ДР Оькиметининъ янъы туьзилиси беркитилгенше, эртеректен салынган борышлар толтырылмага кереги акында айтылды.
Алдынгы Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели Артем Здунов Россия Федерациясынынъ Президентининъ Указы ман Мордовия Республикасынынъ Аькимбасы этип беркитилгени де белгили болды.