Маьнели эм кызыклы оьзгерис

«Терроризм» деген соьзди эситсек, кайбиримиздинъ юреклеримиз тынышсызлыкка эм коркынышка толады. Кайдай яман соьз. Сол соьз бен коьплеген йыллардан бери савлай дуныяда караклар оьзининъ яман ислерин этедилер, балалар оьксиз каладылар, согысувлар калалар ман авыллар тувыл, инсанлардынъ бактыларын, юреклерин куьйдиредилер.

Янымыз авырыйды, Сирияга кеткен ердеслеримиз уьшин, касымызда оьсип-тербияланган яслар эм кызлар, терроризмнинъ кир идеологиясын басларына киргистип, юреклерине эндирип, биревлери согысувларда ян бергенлер, баскалары сес-хабарсыз йок болганлар. Олардынъ ата-аналарынынъ мыратлары бир – сол кайнап турган ерден уныкларын эм йиенлерин кайтарып аькелмеге. Ол да тыныш тувыл, саьбийлер уьйлерине кайтсын деп коьп куллык этилинеди, сол ийгиликке колгабыс эткен кайбир инсанга биз разылыгымызды билдирип, басымызды иемиз. Бу сорав «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы, журналист Эльмира Юнус кызы Кожаевадынъ да юрегин кыйнайды. Ол оьзи 1999-ншы йыл Дагестан Республикасына караклар шапкынлык эткен заманда, каты согысувлардынъ ялыныннан оьткен эм бу оьзгерислерден шет турып болмайды. Эльмира Кожаева Сирияга кеткенлер акында «Алданганлар» деген кинофильм салган. Бу фильмнинъ биринши кесеги каравшылардынъ эсинде калды. Янъыларда Эльмира Юнус кызы фильмнинъ сонъгы кесегин шыгарды. Бу фильм юрекке тиймей болмайды, ол дуныяда болып турган аьллерди, Сирияда ата-анасыз калган саьбийлерди кайтарув уьстиннен этилинетаган ислер акында хабарлайды.
Янъыларда Дербент каласында дуныя культуралар эм динлер тарихининъ музейинде кала ямагатшылыгы «Алданганлар» фильмнинъ режиссеры Эльмира Кожаева ман йолыгысты эм музейде фильмнинъ премьерасы оьтти.
Хош келди соьзи мен шарада музей директоры Диана Текраровна Гасанова шыгып соьйледи. Ол оьз соьйлевинде автор ман этилинген уллы куллыктынъ маьнелигин белгиледи. Фильм-нинъ авторы келеектеги несилди янъылыслардан сакланынъыз деп шакырады, неге десе сол янъылыслар терроризм йолына ясларды аькелмеге болады.
Сонъында Эльмира Кожаевага соьз берилди, ол оьзининъ согыс йоллары акында хабарлады, 1999-ншы йылдынъ кыйынлы заманларында яс журналист «Молодежь Дагестана» газетасында согыс корреспонденти болып ислеген, баьри «ялынлы точкаларда» болган. Сол оьзгерислердинъ акында, РФ Коршаланув министерствосынынъ, Дагестан Республикасы бойынша Россия МВД согыс хроникасына, сол каты согысувлардынъ катнасувшыларынынъ, шайытларынынъ билдируьвлерине таянып, «1999-ншы йыл. Репортердынъ карасы ман» деген китап баспалаган.
Сонъ Эльмира Юнус кызы «Алданганлар» кинофильмнинъ туьзилуьвининъ тарихи акында хабарлады. «Алданганлар» – эки кесекли фильм, ол ИГИЛ сырасына алданып туьскен ердеслеримиз акында айтады.
Музей директорынынъ орынбасары Екатерина Мурадовадынъ айтувына коьре, Дербент каласында коьп оьмирлерден бери туьрли конфессиялы аьдемлер яшайдылар, тынышлыкты эм парахатлыкты берклендируьв ниет пен етекшилер органлары – кала эм район администрациялары, ямагат организациялар, маданият эм дин управлениелери мен уьйкен куллык этилинеди.
Эльмира Кожаевага каратылган кутлав соьзи мен «Аэропорт» микрорайонынынъ имамы Махмуд-хаджи Пириев, «Ватан» республикалык газетасынынъ бас редакторы Виктор Михайлов эм баскалар шыгып соьйледилер. Олар баьриси де Эльмира Кожаевага эткен пайдалы иси уьшин разылыкларын билдирип оздылар. Элбетте, ол оьзининъ салган фильми аркалы яс несилди саклыкка шакырады. Йолыгыстынъ «сорав-явап» кесегинде Эльмира Кожаева коьплеген соравларга явап берди.
Йолыгыс кызыклы аьлде оьтти, келгенлердинъ кайбириси бу шара келеектеги несилге оьзининъ пайдалы сырагыларын береегине шекленмейдилер.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: йолыгыстан сонъ.