Маьнели яшав кезеги

Кызмет кылув – баьри яс йигитлердинъ сыйлы борышы. Оьз Элин, тувган-оьскен ерин, аьелин аьр бир шынты эр киси коршаламага тийисли. Эрклик мектеби – аьскерде аьрекетлев – ол яс эр кисидинъ тыныш болмаган, ама яшавынынъ маьнели кезеги болады. Бу шакта яс йигит кыйынлыкларды оьтип уьйренеди. Бизим йигитлер аьскерде, оьзлерининъ уьйкен атайларындай болып, кыйынлыкларды тийисли кепте оьтпеге шалысадылар. Бизим атайларымыз болса, бир де авырлыклардан коркпаганлар, бу ийги касиетлер несилден-несилге коьшкен. Аталар оьз увылларын эркли, куьшли, шыдамлы болмага уьйреткенлер. Сога коьре бизим йигитлер Аьскерге кеткенде, аталары олар уьшин дайым да рахатлы боладылар. Ногай шоьлининъ йигерли яслары аьскерде тийиссизлик этип, оьз ата-аналарынынъ бетин ерге туьсирмеегин биледилер.
Оьз увылы уьшин Нариман авылыннан Рафаэль Балкаев те рахатлы. Онынъ увылы Рахим аьли Нижний Новгородта кызмет кылады. Рафаэль Балкаев Рахимди ога заманында оьзининъ атасы анълаткан баьри затка уьйретпеге шалыскан: ясуьйкенди сыйлап, авырлыклар алдында коркпай, салган мыратларга етисуьвдинъ ярты йолында токтамай.
– Увылымыз Рахим аьскерге суьйиниши мен кетти. Кетип бараятып, увылым куьлемсиреп, мага булай айтты: «Анам, шынты эр киси болар уьшин, мен кызмет кылмага борышлыман, сен меним шынты эр киси болганымды суьесинъ ше». Оьзек те, аьли ясларга оьз ойынъды байланыстырып болмайсынъ. Рахим дайым да дурыс карар алып билген. Онынъ бу абытын мен тек дурыс деп тувыл, айлак та керекли деп те санайман. Бизде тек бир Эл – Уллы Россия, эм аьр бир эр киси Аталыкка эр борышын кайтармага тийисли, – деп хабарлайды оьз увылы акында Зульфия Балкаева.
Рахим Балкаев бала заманыннан алып саният пан да, спорт пан да кызыксынган. Яс кеде Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебинде билим алган. Окытувшысы Муслим Шаникеев оны кобызда ойнатып уьйреткен. Солай ок Рахим оьз дослары ман бирге узак куьзги кешелерди спорт залда озгарган. Бизим ердесимиз Грозныйдагы патшалык нефтяной университетинде окыган. Йогары окув ошагыннан сонъ, яс йигит аьскерге кетеди. Аьли ол оьзининъ атайы Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Баубек Балкаевке тийисли болмага суьеди.
Яс несил енъуьвшилер немерелери деген оьктемли атты сыйы ман юритер уьшин, тийисли кепте Россия Аьскерининъ сырасында аьскершилик аьрекетин бардырадылар.
Нурият Кожаева,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Р. Балкаев.