Маьселели соравлар ойласылды

Янъыларда Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов регионымызга РФ Экономикалык оьрленуьвининъ министри Максим Решетников ис йорыгы ман келуьвининъ сырагылары бойынша республикадынъ муниципаллык эм патшалык власть органларынынъ етекшилери мен кенъес озгарды.

Федераллык министри мен куллык этуьв бойынша респуб- ликадынъ эки муниципалитети – Махачкала эм Дербентке барылды, соны ман савлай Дагестан ман байланыслы маьселели соравлар эм оларды шешуьв йоллар каралды.
Заманга келисли баска темалардынъ сырасында – инвестиционлык майданлар оьрленуьви. Федераллык министерстволарынынъ ис куьби дагестан ис йолдаслары ман бирге «Тюбе» промышленный паркына бардылар.
«Бу майданды оьз заманында Каспий листовой сисесининъ заводы белгилеген. Сол завод болса, регионга ийги кыйын аклы ис орынлар береди. Буьгуьн мунда баска резидентлерди салмага болган майданлар бар, ама олар республикадынъ промышленный кластерин оьрлендирмеге тийислилер», – деди субъект етекшиси.
«Уйташ» инвестиционлык майдан акында айтканда, республика Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши ДР Инвестициялары эм предпринимательствосы бойынша Агентство етекшилевине болган резидентлердинъ аьр бирисине белги бермеге эм ислердинъ аьлин тергемеге буйырык берди. Соны ман бас орында истинъ мунавдай белгиси болмага тийисли: ислеп эм акша казанып, Дагестаннынъ оьрленуьвине демевлик этпеге.
Каспий листовой сисе заводынынъ аьрекети акында айтканда, Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши республика еринде аьрекетлеген предприятие, онынъ иеси ким болса да, Дагестанга ислемеге тийисли экенин белгиледи.
Сергей Меликов авылхозяйстволык производительлердинъ ислери акында айтканда, теплицалар аьрекетинде токталды. Ол муниципалитетлер аькимбасларын бу соравды карамага шакырды.
«Налоглар тоьлеви мен, инвестициялар киргистуьви мен, туьрли социаллык проектлерди яшавга шыгарувы ман, баьри авылхозяйстволык предприятиелер республикага ислемеге тийислилер, – деди Сергей Меликов.
Баска тармакларда, сонынъ сырасында юзим шашув оьрленуьвинде де, ийги яктан билинмейтаган, ер соравы бойынша маьселеде республика Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши айырым токтады. Калалар эм районлар етекшилерине олардынъ еринде ислеген ер иелери мен биргелес аьрекетлемеге керегин Сергей Меликов айтты. Ер иелери, бюджетти толтырып, аьдемлердинъ онъайлыгын коьтеруьвге демевлик этпеге тийислилер. Ямагат ерлер байыр болмага керек тувыл, – деп косты Сергей Меликов.
Кенъесте республика уьшин заманга келисли туьрли соравлар каралды, солардынъ сырасында ГУП-лар эм МУП-лар ягарлык-энергетикалык комплексининъ аьрекетининъ оьрленуьви де бар.