Мектеб негизинде – маьнели окувлар

Янъыларда Куьнбатар авыл орта мектебининъ негизинде, Окытувшы эм насихатшы йылына эм кимнинъ атын сол мектеб юритеди Муса Курманалиевтинъ тувган куьнине рас барып, курманалиев окувлары болып оьтти.
Белгиленген шарада Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Алтын Агаспарова, Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, окытувшылардынъ профсоюз организациясынынъ етекшиси Насипхан Джумаева, Куьнбатар авыл аькимбасы Замид Яриков эм Ногай район мектеблерининъ етекшилери эм окытувшылары ортакшылык эттилер. Шарадынъ барысында Билимлендируьв тармагында ийги атларын айттырган эм «Дагестан Республикасынынъ Билимлендируьвининъ отличниги» деген атка тийисли болган окытувшыларды эм тербиялавшыларды белгилеп, савгаларын тапшырдылар.

Баска болып, Алтын Агаспарова Муса Курманалиевтинъ Ногай район билимлендируьв тармагына коскан ярыкландырув эм педагогикалык асабалыгы акында оьз докладын этип кетти. Солай ок, шарада баска окытувшылык тармагында йолыгатаган маьнели соравлар бойынша оьз докладлары ман Россия Федерациясынынъ Президент Грантынынъ иеси, Дагестан Республикасынынъ ат казанган окытувшысы Вайдат Янполова, Россия Федерациясынынъ ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы, Карасу авыл мектебининъ орыс тил эм адабиаттан окытувшысы Байбике Даутова, Россия Федерациясынынъ ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы, Калинин авыл мектебининъ биология сабагыннан окытувшысы Гульфира Биякаева, Россия Федерациясынынъ тербиялав эм ярыкландырув тармагынынъ сыйлы куллыкшысы Асият Кожаева эм баскалар шыгып соьйледилер.
Муса Курманалиевтинъ тайпа-тамырынынъ тувдыклары да бу оьзгерисли шарада ортакшылык этпей болмадылар. Олар аьел ваькиллери озган ман келеектеги яшав оьмирдинъ коьпири болады. Муса Курманалиевтинъ увылы ман келини, унык кызы бу шарады уйгынлаганларга оьз разылыкларын билдирдилер, эс айлак уьйкен маьнели зат экенин айтып кеттилер.
Солай ок, шарадынъ барысында Дагестан Республикасынынъ илми эм билимлендируьв министерствосы «Оьз уьстинлигим уьшин разылык билдиремен» деген акция озгаратаганын билдирдилер эм Ногай район билимлендируьв тармагынынъ етекшиси Алтын Агаспарова «Шоьл тавысы» газетасынынъ бетлеринде акция атындай этип, рубрика ашпага маслагат берди.
Шара Куьнбатар авыл орта мектебининъ яс окытувшылары ман аьзирленген концерт программасы ман тамамланды.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретлерде: шарадан коьринислер.