Мектеб оьз окувшыларын йолга салды

Тек туьнегуьн мектеблерде сонъгы занъ согылган эди, буьгуьнлерде Ортак патшалык сынавлар да, аьли болса, выпускной кешлик те артта калды.
Мине энди он бир йыллык япсардынъ шетине еттилер: окыган тенълери мен сонъгы кере бирге (толы класс кебинде) йыйыладылар, оларда оьзлерининъ юрегиндеги сезимлери мен окытувшылары ман боьлиспеге болатаган шак…
Ногай район мектеблеринде выпускной кешликлер оздылар.
А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ актовый залында ярасык болып кийинген кызлар ман яслар бу куьн яшавдынъ уьйкен йолына шыгадылар. Ата-аналар окытувшыларга разылык, окытувшылар болса, оьзлери он бир йыл узагында окыткан, билим берген ясларга насихат соьзлерин айтадылар, кайда юрселер де мектеб атын ийгилик пен айттырынъыз деген йоравлар этедилер.
Выпускниклер болса, окыган мектебин мутпаска соьз бередилер.
Бу окув йылда А-Х.Джанибеков атындагы мектебин окып кутарганлар ишинде ети аьдем «Окувда айырым етимислер уьшин» деген белгиге битирдилер. Олар: Алина Аджибаева, Айзана Саитова, Сабина Юнусова, Азиза Култаева, Зухра Саитова, Азиза Джумаева, Лейла Оразбаева.
Бу куьн А-Х. Джанибеков атындагы мектебинде тек аттестатлар тапшырув болып калмады, олар согыс спецоперациясында катнасып юрген, Эл алдында эр борышын намыслы толтыратаган окытувшысы Адильбек Мурзабек увылы Дуйсенбиев пен 2017-нши йыл мектебти кутарган Кошали Крымхан увылы Ильясовты йолыктылар. Йолыгыс бек йылы эди. Келген конаклар болса, ясларга тынышлыкты, таза аспанды, дайым йигерли болувды эм, оьзек те, Элди суьювди йорап кеттилер.
Артта калды балалык, алдыда – сынавлы яшав йолы. Сол йолда сенимлер де, суьринуьвлер де, енъуьвлер де, суьйинуьвлер де болаяк. Арада кыйынлыкларга да распага болады. Сога айтылады яшав деп…
Аьли болса, аьр бир окувшыга наьсипти, ашык йолды, суьйиниш аькелген кеспиди алганды йорайык, салган мырадларынъыз толсын.
Яхшы йол сизге, буьгуьнги выпускниклер! А бизим согыс спецоперациясында катнасатаган ердеслеримизге – тек енъуьв мен артка кайтканды йораймыз.
Г.Курганова.
Суьвретлерде: СВО катнасувшылары йолыгыста; выпускниклер аттестатлар алганнан сонъ.