Меним асыл борышым

Украина еринде специальли согыс операциясынынъ басланувы акында Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин билдиргеннен алып, бу куьнлерде бир йылга ювык заманлар кетедилер.

Коьнъили суьйинишке толган, юреги коькирегинде завыктан куванган инсанга бу заман болжалы айлак бир кыска да болып коьринетагандыр, ама куьн сайын коркынышта яшаган, йолдасларын дав майданда йойган, тамагына йылы асын заманы ман ашамайтаган аьдемге, бир йыл деген айлак узак болып коьринеди…
Сол заман ишинде орталык телеканаллары не шаклы эр кисилердинъ йигитликлери акында оьз репортажларын берип, караганлардынъ юреклериндеги патриотлык сезимлерин коьтерип, оьсип келетаган несилге ийги коьрим болады. Бизим «Шоьл тавысы» газетамыздынъ электронлы сайтында эм баспа органында коьплеген специальли согыс операциясында катнасатаган эр йигитлеримиз акында макалалар баспаланып шыктылар. Оьзек те, аьр бириси мен оьктемсиймиз. Элбетте, согыста йойым да болмай болмайды, а солар бизди айлак яман кайгыртады…
Бу куьнлерде биз кайдай уьйкен юрек телезуьвимиз бен аьлиги заманларда озып турган специальли согыс операциясынынъ битуьвин куьтемиз. Специальли согыс операциясында катнасув – тек сонда катнасатаган йигитлердинъ тувыл, аналардынъ, хатынлардынъ эм олардынъ кардаш-тувганларынынъ сыналувы.
Бу куьнлерде мобилизованный ердесимиз Расиль Саитов (оьткен йылдынъ кырк кийик айыннан алып специальли согыс операциясында катнасып баслаган эди) сондагы урыслардынъ бирисинде каты яраланып, госпитальде эмленуьв алады.
Расильдинъ балалыгы да, яслыгы да Ногай шоьлде оьткен. Ол А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебин битиргеннен сонъ, Уренгой каласындагы орта окув ошагында автослесарь кесписин алады. Окув ошагын уьстинликли битиргеннен сонъ, Расильди Россия Армиясынынъ сырасына аладылар. Эли алдында эр борышын Расиль Приморский крайынынъ Чернигов авылында ава-космический аьскер боьлигинде толтырды.
Алимурза ман Марьям Саитовлардынъ аьелинде балаларын миллетимизде бар аьдетлерге таянып тербияламага шалысадылар. Аьел басынынъ, балаларды тербиялавда баслапкы талаплавы – тувган ерге суьйим, эр кисиде эрлик касиетти болдырув.
Согыс – ян кыйналув эм йойым, сол йойымнан тоьгилген коьзяслар эм тартылган кара туьсли тастарлар, коьпзаманлык айырылыстан сонъ, коьрискенде аккан суьйиниш коьз тамшылары…
Бу куьнлерде Расильдинъ анасында аявлы баласын кушагына алып, оны ман суьйинишин де, увылынынъ юрегиндеги дертин де боьлиспеге мырсаты бар.Оьктемсиймиз сондай увылларымыз бан. Олар аталардынъ асабалыгын йигерли бардырадылар. Аталарымыз Уллы Аталык согысында Уллы Енъуьвди ювыклаткандай этип, бизим йигитлер бу куьнлерде специальли согыс операциясын да енъуьв мен тамамлаягына сенемиз. Биз сенген ясларымыз ишинде Расиль Саитов та бар. Аьли болса, Расильге ден савлыкты, тез арада эмленип, оьз йолдасларынынъ сырасында турганды йораймыз.
Енъуьв келер, ол да Россия Федерациясынынъ тарихинде ак кагытта кара язув ман язылар.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: Р.Саитов.