Меним тувган ошагым – Дагестан

Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектебтеги халк яратувшылык орталыгынынъ кенъ залында «Меним тувган ошагым – Дагестан» деп аталып йыл сайын озгарылатаган фестиваль бек ийги уйгынлы аьлде оьткерилди.

Фестивальде районымыздынъ баьри мектеблерининъ де биюв куьплери катнастылар. Шарада катнаскан куьплердинъ аьр бириси оьзининъ айырым ийгилиги мен, ярасыклыгы ман коьзге туьстилер. Солар кийген кийимлер акында жюри агзасы билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Алтын Даут кызы Агаспарова да белгилеп озды. Ушыныман да аьр бирисинде ногай миллетине тек келисли оьрнеклер салынып тигилген кийимлер кийген кызлар оьзлерине суьйдимли караттылар.
Фестивальде биюв куьплердинъ эм саз алатында ойнавшылардынъ, йырлавшылардынъ оьнерлерине белгиди «Ногайский район» МР-дагы билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Алтын Агаспарова, балалар яратувшылык уьйининъ етекшиси Людмила Аракчиева, С.Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окытувшысы Боранбике Коккезова эм «Айланай» фольклор-этнографиялык биюв ансамблининъ куллыкшысы Альмира Тунгатарова бердилер. Олар оьз аьр бир куьптинъ, йырлаган эм миллет саз алатында ойнаган аьдемлердинъ оьнерине аьдилше белги бермеге шалыстылар.

Фестиваль уйгынлы аьлде оьтти. Катнаскан балалардынъ оьнерлери уьш туьрли номинациялар бойынша коьрсетилдилер. Сондай фестивальлердинъ озгарылувлары оьсип келетаган несилде шынты патриотлык сезимлерди тербиялайды. Келеектеги мен аьвелгидинъ арасына катнас коьпирин курады. Биювде турналардынъ ушувын, аьвелгиде анайларымыз бириси калмай каьрлеген уршыктынъ айланувын эм сондай миллет баалыклары ман танысамыз. Сол затлар оьсип келетаган несилде фольклорга, саниятка суьйимди де тувдырады. Ким биледи бу куьн фестивальде катнаскан балалардынъ биреви бир белгили, ногайынынъ атын айттырган биювши яде айтылган композитор болар. Сол заманда меним йолым «Меним тувган ошагым – Дагестан» деп район кезегинде озгарылган фестивальден басланган эди деп айтар…

Шарадынъ тамамына коьре аьр бир номинация бойынша ийги биювди де, йырды йырлавды да, миллет инструментинде ойнавды да коьрсеттилер. Ийгилердинъ ийгилери миллет биювди биювшилер А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ куьби, миллет алатында ойнавшы Башир Мусаев, йыр йырлавшы Солтанат Караянова энди оьз оьнерлерин «Меним тувган ошагым – Дагестан» фестивалининъ зоналык кезегинде ортакшылык этееклер.

Шарадынъ озгарылувынынъ бас мырады – фольклор биювин, йырды эм миллет алатта ойынды кенъ яйылдырув эди.
Бир куьн ишинде сол мыратка етуьв тынышлардан тувыл, неге десе тувган тиллердинъ оьрленип баратаганы коьринмейди.

Г.Курганова.
Суьвретте: савгалав мезгили.