Мен акам ман оьктемсиймен

Мен Терекли-Мектеб авылынынъ Кадрия атындагы орта мектебте 2-нши класста окыйман. Мен сизге оьзимнинъ акамнынъ акында хабарламага суьемен. Алимхан Моллаболганов Терекли-Мектеб авылында 1995-нши йылда тувган. 2013-нши йыл А.Джанибеков атындагы мектебти битирген. Ол Астрахань каласында кеспили технологиялар колледжин кутарды эм Санкт-Петербургта Михайловский артиллерия академиясына туьскен. Ол лейтенант званиесинде академияды битирип, Свердловск областининъ Камышловский районынынъ Порошино поселогына куллык этпеге йибериледи. Алимхан Моллаболганов расчет командири болып ислейди.
2022-нши йылда алты ай узагында Алимхан Резван увылы Украина еринде оьтип турган согыс спецоперациясында катнаскан. Россия япсарларын йигитлерше коршалаганы, Аталыкты эм патшалык кызыксынувларды саклавда байыр йигитлиги уьшин Алимхан Моллаболганов Суворов медали мен савгаланган.
Мен акам ман оьктемсиймен, биз, балалар, сондай аьдемлерден коьрим алмага керекпиз.
Суюмбике Саитова,
окувшы.