Мен атайым ман оьктем

Уллы Енъуьв аькелген аталарга – разылык________

Уллы Аталык согысы аьр бир аьелде оьзининъ канлы эм кайгылы ызын калдырган. Биревлер кавгадан кайтпадылар – аьел хатынлары кара тастар байлаганлар. Биревлер давдан яралы яде сакат болып кайттылар.

Уьйсалган – меним атамнынъ тувган авылы. 1942-43-нши йыллар бу авылдынъ тоьгерегинде согысувлар болган. Мен атамнан согыс акында сорайман. Ол уьйкен тетем Менглиганыс Бекмуратовадынъ айткан хабарларын мага айтады. Уьйкен тетемнинъ ялгыз аданасы Куруптурсын болган, дав басланган заманда, ога 18 яс болган. Ол согыска баска авылшылар ман бирге кеткен. Анасы да, карындаслары да куьтип турган согыстан хатлар. Куруптурсын Бекмуратов давдан кайтпады.

Ясуьйкенлеримнинъ хабарларына коьре, ол сес-хабарсыз йойылган деген кайгылы хат келген Бекмуратовлардынъ аьелине. Анасы Нуржаат авылдынъ шетине шыгып, увылын оьлгенше караган деп айтадылар. Меним уьйкен тетем, онынъ кишкей аданасы Амин-атамыз да коьп йыллар излеген аьскершиди. Тек босына. Олар дуныядан кешип кеткен сонъ, Эс Китаби шыкты. Сонда мундай язув бар: «Бекмуратов Куруптурсын, Ногай районынынъ Уьйсалган авылында 1923-нши йыл тувган. Кизляр ГВК ман шакыртылган. 55-нши гвардия мергин дивизиясынынъ 16-ншы гвардия мергин полкынынъ гвардия сержанты. 1943-нши йылдынъ курал айынынъ 26-ншы куьнинде оьлген. Краснодар крайынынъ Крымский районынынъ Благодарное хуторында коьмилген».

Мен эсимде саклайман давда калган уьйкен атамызды. Быйыл согыс биткенли 75 йыл болаяк. Сол енъуьвди аькелгенлердинъ арасында меним атайым да бар. Мен оны ман оьктемсиймен.

А. Бекмуратова,
Терекли-Мектеб авыл Джанибеков атындагы орта мектебининъ 4-нши класс окувшысы.