Мен табиат байлыгы уьшин

  Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ сайлав участокларында район гражданлары Россия Федерациясынынъ Конституциясына туьрленислер киргистуьв бойынша оьз тавысларын бердилер. Россия Федерациясынынъ ат казанган орманлык куллыкшысы Феруза Дикинова оьзи яшайтаган ТереклиМектеб авылында тавысын берген. Онынъ айтувына коьре, ол кырк йылдан бери орманлык тармагында ислейди эм табиат байлыгын саклав пунктын коьтергишлев ниет пен оьз тавысын берди.
– Тувган Ер – тек бу ерде яшайтаган аьдемлер тувыл, сол ерде бар табиат байлыклар. Ногай район еринде тири табиатынынъ
муьйиси бар – арша оьсетаган ер «Сосновка». Бу ер республика бойынша табиат эстелиги деп белгиленген. Конституцияга киргистилип турган туьрленислерде айтылады: «Патшалык элимиздеги табиат байлыгын саклав ниет пен баьри амалларды да алады». Сол соьзлер бизим тири арша байлыгымызга да бек маьнели эм келисли. Сога коьре, бизим коллектив тавысларын Россия Федерациясынынъ Конституциясына туьрленислер киргистуьв бойынша бердилер. Мен Ногай районынынъ яшавшыларын
сайлав участокларга келип, оьз тавысларын элимиздинъ келеектегиси уьшин берсин деп шакыраман, – деп айткан «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине Феруза Дикинова.

Солай ок ол сайлав участогында аьр бир келген аьдем байыр коршаланув амаллары ман канагатланатаганын белгиледи.

Россия еринде тамбыз айынынъ 25-нши куьнинде савлайроссиялык тавыс беруьв басланды, сайлав шилле айынынъ 1-нши куьнинде тамамланды.