Мен язаман халкым йырлап юрсин деп

Зейинли ногай шаири Гамзат Аджигельдиевтинъ 80 йыллыгы ман байланыста Ногай район орталыгында ол яшаган орамга мемориаллык плитасын ашувга багысланган эстеликли митинг болып оьткен.

Митингти «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов ашып, соьзди «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековка берди. Район етекшиси Г.Аджигельдиевтинъ миллет адабиатына эткен косымын, онынъ оьнери эм аты халкымыздынъ юрегинде дайымга сакланаягын белгиледи.

Митингте шаирдинъ иниси, Куьнбатар авыл орта мектебининъ окытувшысы Залимхан Аджигельдиев, Дагестан Язувшылар союзынынъ правлениесининъ секретари Анвар-Бек Култаев, Насими атындагы халклар ара адабиат баргысынынъ лауреаты Мурат Авезов, белгили ногай композиторы Яхья Кудайбердиев, шаир эм журналист Магомет-Али Ханов, Дагестан Халк язувшысы Бийке Кулунчакова эм баскалар шыгып соьйледилер.

Мемориаллык плитады шатлыклы аьлде «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан Гамзаттынъ иниси Залимхан Аджигельдиев аштылар.
Озган йыл белгили ногай шаиримиз Гамзат Аджигельдиевтинъ йылы болып озды. Шаирдинъ яратувшылык эм яшав йолына багысланып, районымыздынъ мектеблеринде, маданият уьйлеринде, китапханаларда коьплеген шаралар уйгынланды эм оьткерилди. Сол шараларды тамамлап, ызгы болып Терекли-Мектеб авылында миллет аьдетлер орталыгында «Мен язаман халкым йырлап юрсин деп» аталып, уьйкен яратувшылык шара озгарылды.

Шарады маданият куллыкшылары Г.Кокоева эм Б.Курманова юриттилер. Олар Гамзат Аджигельдиевтинъ акында хабарлап, шаирдинъ акында белгили язувшыларымыз, маданият аьрекетшилеримиз айткан соьзлерди айтып эситтирдилер. Яшавы кыйынлы болса да, Гамзаттынъ юреги, яны айлак таза эм яркын болган.

Шарада Карашай-Шеркеш, Махачкала каласыннан, Ставрополь крайыннан конаклар келгенлер. Биринши соьзди «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков алды. Ол Гамзат Аджигельдиевтинъ акында хабарлап, онынъ кыска яшавы ногай адабиатына яркын юлдыз болып яркырайтаганын белгиледи. Терекли-Мектеб авыл басшысы З.Аджибайрамов шыгып соьйледи, мундай шаралар маьнели экенин айтты.

Шарада шаирдинъ ятлавлары окылды, йырлары занъырады. «Куьз», «Эсинъде ме», «Сылув кыз», «Бир заманда шешекей мен тенъ коьрип», «Хат», «Ак шаллы, кара шаллы» деген йырларын Бегали Куруптурсунов, Мурат Ваисов, Калинин авыл орта мектебининъ коллективи, Алибий Романов, Мавлидин Толубаев йырладылар, Гульфия Кокоева, Мурат Ваисов, Бурлиянт Курманова, Алимхан Джалалов, Сабират Абубекерова шаирдинъ ятлавларын усташа окыдылар. Кадрия атындагы мектебининъ окувшылары «Ер» дестаннынъ уьзигин орыс тилинде окыдылар. Ногай шаирлер Анвар-Бек Култаев, Мурат Авезов, Бийке Кулунчакова, Фарида Сидахметова, Салимет Майлыбаева шаирди эскерип, онынъ ятлавларын окыдылар. Шаирдинъ иниси Залимхан Аджигельдиев, карындаслары Светлана Гапарова, Асият Манкаева кардаш-тувганлары атыннан бу шарады йогары дережеде уйгынлаган Сабират Абубекеровага, маданият куллыкшыларына, шара катнасувшыларына оьз разылыгын билдирдилер. Залимхан Юсуп улы агасынынъ ятлавларын яттан окыды.

Соьйтип, йогары дережеде оьтти Гамзат Аджигельдиевке багысланган шара. Эгер ногай халкы тап-таза ярасык коьк болса, эгер Гамзаттынъ ятлавлары эркин ушкан куслар болса, ол сол таза коьктинъ куьмбезине канатларын кенъ кагып еткендей, бу куьнлерде халкынынъ юрегине етеди. Сол шынты шаирдинъ энъ де уьйкен бийиклиги болады.

Г. Бекмуратова.