Мерекеге багысланды

20-ншы канътар айында Махачкалада ДАССР курылганлы 100 йыллыгына багысланган байрам шаралары оьткен.

Сол куьн республикадынъ бас каласында бу сыйлы мереке мен байланыста шатлыклы йыйын болып озган эм сонда ДР Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликов ортакшылык эткен.
Бу куванышлы эм эстеликли куьн мен дагестанлыларды биринши болып РФ Президентининъ Администрациясынынъ етекшисининъ орынбасары Магомедсалам Магомедов кутлаган эм патшалыктынъ басшысынынъ кутлав адресин окыган.
ДР Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликов оьзининъ шыгып соьйлевинде РФ Президенти Владимир Путинге республикага каратылган йылы соьзлери уьшин разылык билдирген эм элимиздинъ етекшисининъ Дагестанга айырым сезим мен карайтаганын айтып белгилеген. Соны ман бирге, республика басшысы Дагестаннынъ оьрленуьви уьшин, сол оьткен оьмир ишинде ислегенлерге де разы экенин билдирген.
Регион етекшисининъ соьзлерине коьре, республикадынъ мерекеси йыл узагында белгиленип бараяк.
ДАССР курылганлы 100 йыллыгы ман республика етекшилерине эм Дагестан яшавшыларына каратылган кутлавларын РФ Федераллык Йыйынынынъ Федерация Советининъ Председатели Валентина Матвиенко, РФ Государстволык Думасынынъ Председатели Вячеслав Володин эм баска коьримли политикалык аьрекетшилери йибергенлер.
Сол куьн ок Сергей Меликов ДАССР курылганлы 100 йыллыгына сый этип коьримли патшалык, ямагат, дин аьрекетшилерине, айтылган дагестанлыларга – экономикадынъ коьплеген тармакларынынъ, социаллык тармагынынъ, интеллигенция, предприятиелер эм ямагат организацияларынынъ ваькиллерине патшалык савгаларын тапшырган.
Савгаланганлардынъ арасында ногай халкынынъ айтылган йырлавшысы, РФ эм ДР халк артисткасы Асият Кумратова да бар.