Мереке шатлыклы белгиленди

Туьнегуьн, республикада Дагестан АССР туьзилгенли 100 йыллыгына багысланган шатлыклы байрам шаралары болып оьткенлер. Соларда ДР Аькимбасынынъ кесек заманга исин юритуьвши Сергей Меликов эм шакырылган сыйлы конаклар катнасканлар.

Махачкаладагы Дослык уьйинде Дагестаннынъ оьрленуьвине заьлимдей ис уьлисин коскан ердеслерге республикадынъ патшалык савгалары тапшырылган. Савгаланганлардынъ арасында халкымыздынъ белгили йырлавшысы, РФ эм ДР халк артисткасы Асият Кумратова да бар.
Каспийск калада Али Алиев атындагы Спорт эм яс-явка меканында бу айтылган тарих мерекесине багысланган байрам концерти болып озган. ДАССР курылганлы 100 йыллыгына багысланган байрам шаралары Махачкаладагы М.Горький атындагы Орыс драма театрында шатлыклы йыйын эм кенъейтилген концерт программасы ман тамамланган.
Дагестан етекшиси Сергей Меликовтынъ айырым указы ман 2021-нши йыл республикада ДАССР курылганлы 100 йыллык йылы деп билдирилген. Йыл узагында байрам программасы бойынша этномаданият, спорт, аьскер-патриот эм баска туьрли шаралар, солай ок республикадагы тарих бойынша маьнели объектлерди эм маданият эстеликлерди коьрклендируьв ислери юритилмеге каралады.