Миллетлер ара дослыкты арттырып

Янъыларда Сургут каласында «Элимизди саклавда бирге» деген миллетлер ара согыс-косымша ярыслары уйгынланып оьтти. Ярысты ХМАО бойынша «Сургут» деген Казаклар хуторынынъ ямагаты эм ХМАО бойынша «Биз россияншылар» деген Ортакроссиялык ямагат козгалысынынъ регионаллык боьлиги уйгынлаган эдилер.

Ногай миллетли Рифат Кутильгереев эм Нурия Терикова ярысты уйгынлавда уьйкен уьлисин костылар.

Ойын ярысында Сургут каласындагы Ногай яслар союзынынъ ваькиллери, баска болып ногай халкынынъ белсенли аьрекетшилери ортакшылык эттилер. Олардынъ сырасына Арсен Ашакаев, Шарапудин Даутов, Эмирлан эм Равшанбек Телекниязовлар, Шамиль Ярболдиев, Азиз Аджатаев, Фазель Кульчукаев, Нурия Терикова, Айнара Шугаипова, Тангатар Кишибаев, Рустам Тенеев, Сабина Эдильбаева эм сондай баскалар кирген эдилер.

Туьрли миллет ваькиллери арасында байланысты беркитуьв мыратта, командалар жеребьевка аркалы туьзилген эдилер. Солай болып ярыста алты аьдемнен туьзилген «Сургутяне», «Армата», «Беркут», «Орлы» деген командалары катнастылар. Ойын доьрт кезекте оьтти. Команда катнасувшылары янъы таныс болганларына да карамай, йогары оьлшемде, каныгыслы ярысып келдилер. Кыр асханасын туьзген аьскершилер аслары да ойынга йогары коьнъилин косты.

Соьйтип ярыс катнасувшылары шарадынъ барысында миллетлер ара досласувын арттырдылар, баслангыш аьскершилик аьзирлиги бойынша билимлерин де оьстирмеге амал таптылар.
Ярыс йогары аьлде эм пайдалы оьтти.

Мундай шаралар яс несиллер арасында патриотизм сезимин кеплендирмеге эм оьрлентпеге, яс-явкады сыналган ийги Аталык аьскершилик-согыс аьдетлери мен таныстырмага тийисли онъайлык береди. Аьлиги заманларда сондай шараларды уйгынлав эм оьткеруьв патшалык программаларына киргистилген эм ер-ерде озгарылады.

Суьвретте: ярыс катнасувшылары.