Миллетлер тойларынынъ фестивалинде

Россия Ясларынынъ куьнин белгилевден алдын Сургут районынынъ Белый яр авылында Миллетлер тойларынынъ фестивали уйгынланып оьтти.

Яркыраган шуваклы куьн, яп-ясыл стадионнынъ ярасыклыгы, балалардынъ завыклы шав-шувы, ойын-куьлкиси йыйылганлардынъ коьнъилин бек коьтерди. 60 йыллар артта ер астындагы байлыкты излеп, тек 30 яс аьели келген болса, буьгуьн-лерде сувык якларда йылувлык тапкан 330 мынънан артык элимиздинъ аьдемлери ийги коьнъилде, дослыкта, татымлыкта яшап келедилер. Байрам завыклы аьлде оьтеегине бирев де шексинмеди.

Биринши болып православие эм мусылман дин аьрекетшилери шарады кутлав соьзлери мен аштылар. Оннан сонъ Белый яр авылында коьп йыллар бирге татым яшаган сыйлы аьеллерди ак туьсли лимузин коьлиги аькелди. Оларды халк хош коьрип алды. Аьр аьдемнинъ бактысында аьел курувдынъ кайдай уьйкен маьнеси бар экени акында байрамды юритуьвши коьп йылы соьзлер айтты эм йыйылганларды аьр халктынъ той аьдетлерин коьрмеге шакырды. Ногайлардан баска шатлыклы байрамда хант, башкир, орыс, таджик, татар миллетлери де ортакшылык эттилер.

Байрамнынъ энъ де кужырлы кесеги басланды. Аьр бир халкы оьз той аьдетин коьрсетип, онынъ акында кызыклы этип хабарлады. Айттырув тойы. Баслап юз йыллар бу ерде яшаган хант халкынынъ тойын коьрдик. Оннан сонъ баска туьрли миллетлерининъ де той аьдетлери мен таныстык. Ногайлар куьевге баратаган кыз оьз ювыклары ман аманласув аьдетин оьнерли коьрсеттилер. Сол байрамда Ногай яслар бирлиги де белсен катнастылар, терме курдылар, бай сыпыра туьздилер эм аьр кирген конакка туьрли даьмли ногай асларыннан таттырдылар.

Н.Абдулхамитова.
Суьвретте: фестивальден коьринис.