Миллет биювининъ устасы

Маданият аьдемнинъ яшавында уьйкен маьнеди тутады. Ногай халкынынъ маданияты коьплеген оьмирлердинъ бойынша кепленип келген.
Буьгуьн мен яшавын сол аьлемет тармак пан байланыстырмага токтаскан эм оьз аьрекетинде уьйкен етимислерге етисип баратаган ердесимиз акында хабарлагым келеди. Рустам Байрамович Байтищев (суьвретте) ногайдынъ миллет биювлери мен кишкейлей кызыксынатаган эди. Сол кызыксынувы оны сонъында «Тав ушлары» деген кавказ биювининъ коьримли ансамблине аькелди. Мектебти тамамлаганнан сонъ, яс аьдем Кубыла-Урал оькиметлик гуманитарлык педагогикалык университетининъ Хореография кафедрасынынъ халк художестволы яратувшылыгы факультетине окымага туьсти. 2021-нши йылда университеттинъ яс выпускниги «Ногай халкынынъ биюв аьдетлери» деген тема бойынша квалификациялав куллыгын етимисли яклады. Аьлиги заманда ол Новый Уренгой каласынынъ коьп профильли колледжинде аьрекетлейди эм сол ок окув ошагынынъ «Нур» деген яратувшылык коллективин етекшилейди. Рустам Байтищев коьп кере кала, регионаллык эм федераллык конкурслардынъ енъуьвшиси болган. Ол катнаспай, Новый Уренгой каласынынъ «Ногай Эл» МННКА-сы бир шара да озгармайды. Яс кеспили куллыкшыдынъ болымлыгы белгиленмей де калмаган. Рустам Байрамович Ямал-Ненец автономиялы округынынъ билимлендируьв департаментининъ Сый грамотасы ман савгаланган.
Янъыларда маданият куллыкшысынынъ куьни белгиленди. Сол кеспили байрам ман байланыста биз ердесимиз Рустам Байрамович Байтищевти кутлаймыз эм ога ногай маданиятын саклавда эм оьрлендируьвде уьйкен етимислерди сагынамыз.
Хаирбек Алакаев,
Россиядынъ Журналистлер союзынынъ агзасы.