Миллет проектлер яшавга шыгарылады

Дагестаннынъ Счетная палатасы озгарган кенъесте ДР-нынъ Курылыс министерствосы бойынша миллет проектлерди яшавга шыгарылувынынъ сапатлыгына баа берилди. Кенъес барысында ДР Курылыс министерствосы бойынша миллет проектлерин яшавга шыгарылув сырагылары акында Счетный палатасынынъ ойын эсапка алув ман, ДР премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов курылаяткан социаллык объектлерине тергев салув яктан муниципаллык туьзилислер юритетаган аьрекети мен макул тувыл экенлигин билдирди.

– Районлар эм калалар аькимбасларын сыйласам да, мен сиз яктан тергев юритилетаган ман макул тувыл. Объектлер муниципалитетлер ерлеринде салынганга, сиз подряд организацияларына каты тергевлер салмага тийислисиз. Аьлиги заманда, сизинъ эсап беруьвлеринъизге коьре, 2022-нши йылга баьри шаралар толтырылган эм объектлер кулланувга берилген. Ама Дагестан Республикасынынъ Счетная палатасы юриткен тергевлер сырагылары бойынша коьп етиспевликлер эм бузувлар орын тапканы белгили болды, – деп белгиледи премьер-министр.
Бу аянланган етиспевликлер эм оларды тайдырув бойынша алынган шаралар акында толы доклад ДР-нынъ Курылыс министерствосынынъ етекшиси Артур Сулейманов шыгып соьйледи. Онынъ айтувы ман, бас деп этилген куллыклардынъ баалары оьстирилгени эм генподряд организациядынъ оькимет контракты бойынша ортак оьлшемнен 25% борышларды толтырмаганга тийислисинше маьне берилмегени аянланды.