Мунда яслар куьш-куватлы боладылар

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 1-нши куьниннен шилле айынынъ 15-нши куьнине дейим Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлерине аьскершилик кызметине язлык шакырувы басланды. Аьскер сырасында ясларымыз тек ийги яшав мектебин оьтип калмай, оьзлерине шынты дослар тавып, куьш-куватын оьстирип эм анъ-акыл ягыннан беркип келедилер. Аьвелгиден ясуьйкенлеримиздинъ ваькиллери аьскер сырасына аьзирленген яс несилимизди йолга оьз маслагатларын, ийги йоравларын айтып саладылар. Аьскер сырасына бараякларга оьз йоравларын Ногай районы бойынша согыс, ис, Савытлы куьшлерининъ эм ыхтыяр саклав органлары бойынша ветеранлар советининъ председатели Акманбет Мусаевич те айтып кетти.
– Ногай районында аьскер сырасына шакырув кампаниясы басланды. Ясларымыз Ногай эм Тарумов районлар военкоматынынъ шакырувы бойынша РФ Конституциясы ман келисте Россия Аьскерининъ сыраларына кызмет этпеге, Эли алдында эр борышын толтырмага барадылар. Мен оларга ата-бабаларынынъ, Уллы Аталык согысынынъ баьтирлери – атайларынынъ сыйын кирлемей, Аталыгын коршалав бойынша оьз эр борышын тийисли толтырганын йорайман. Коьплеген ясларымыз йигитликтинъ каты мектебин де оьтип, буьгуьнлерде согыс спецоперациясы юрген ерлерде Элининъ кызыксынувларын коршавлавда аьскерлик борышын тийисли толтырып келедилер. Кайсы заманда да ясларымызга аьскер сырасында кызмет этуьв – сыйлы борышларынынъ бириси болып келген. Аьскер сырасы – ол мыйыгы болмаган ясларымыздан шынты эрлерди тербиялап келген яшав мектеби болады.
Меним несилимнинъ коьплеген ваькиллерине эм оьз аьелиме де каты аьскершилик куьндегиликлерин басыннан оьткермеге бакты буйырды. Мага да Германия элинде СГВГ аьскершилик сырасында кызмет этпеге де туьсти. Бу куьнлерге дейим де мен сол йылларымды йылувлык пан эсимде саклайман. Бизим заманларда аьскер сырасына йылы йолга салганлары меним эсимде аьли де сакланады. Ясуьйкенлеримиз оьз ийги йоравлары, маслагатлары ман бизди алдыда оьтеек кызметине коьнъиллендирип келгенлер, сол аьдетлери буьгуьнлерде де сакланып келедилер. Ясларымызга аьскер сырасында аьскершилик кызметин тийисли оьтпеге, шынты эрлер болып кайтканын йорайман, – деп боьлиседи оьз ийги йоравлары, маслагатлары ман Ногай районы бойынша ыхтыярды саклав органларынынъ согыс, ис, Савытлы куьшлерининъ эм ыхтыяр саклав органлары бойынша ветеранлар советининъ председатели Акманбет Мусаевич Сангишиев.
Аьзирлеген Г.Нурдинова.
Суьвретте: Акманбет Сангишиев.