Мутылмайды мектеб йыллары

Язлык – энъ ийги табиат шагы болса ярайды, менимше. Тоьгерекке куьн нурын шашып, ава шартлары йылынып, кенъ тоьселип яткан шоьлимизге ясыл туьсли калшесин тоьсеп келеди йыл сайын бу яркын заман шагы, ян тоьрди куванышлы сезимлерге бийлетип эм узактагы эскеруьвлерге коьмилтип.

Тамамланар язлык шагы эм кезекли окув йылы кутылар деген ой тувды баста эм соны ман байланыста узактагы 1971-нши йылдагы озып кеткен оьзгерислер коьз алдына келди. Сол йыл биз А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб орта мектебин окып битирдик, баьри сынавларды уьстинликли оьтип, сонынъ акында колларымызга шайытлама алып, элимиздинъ туьрли окув ошакларында билимимизди бардырып, кеспилер иелери болув мырат пан туьрли калаларга йол алып шыктык. Белгилев керек, коьбимиз йогары кеспили специалистлер болдык эм оннан сонъ савлай яшав оьмирлеримизди суьйикли кеспи бойынша туьрли тармакларда куллык этуьвге багысладык, Элимиздинъ оьрленуьвине оьз уьлисимизди косып. Бар бизим арамызда йогары билимли туьрли кеспилилер: курувшылар, эмлевшилер, окытувшылар, савда эм китапхана куллыкшылар эм сондай баска. Бу заманда баьримиз де, оьзек те, тийисли тыншаювга шыкканмыз. Коьбимиз балаларына, уныкларына эм йиенлерине, бир нешевлери олардан тувган саьбийлерге куьезленип, яшав оьмирин бардырадылар, аьлиге дейим де аьрекет этуьв мен оьмир суьретаганлар да бар. Айтпага, балаларга билим беруьв мен каьрлейди А.Ш.Джанибеков атындагы ерли мектебте окытувшы Софья Темирбулатова, ногай шаири Магомет Кожаев «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында журналист, Рабият Менлиалиева Кумлы авыл китапхана куллыкшысы болып ислейдилер.
50 йыл оьтти биз элимиздинъ кенъ йолларына шыкканлы. Эм мине бу йыл бир-биримиз бен коьриспеге эп тувды. Шатлыклы аьлде оьтти юреклеримиз телезип куьткен йолыгысымыз, ян тоьрлеримизди ийги сезимлерге бийлетип. Мектебте бирге окыган тенълеримиздинъ аьриси, оьз эскеруьвлерине коьмилип, соннан яркын суьвретлерин коьз алдына келтирип, ортага салып хабарладылар.
Эр йигитлеримиз Зейнадулла Менлиалиев, Солтан-Ахмет Заретов, Батирхан Акболатов, Сталинбек Дильманбетов бизге, кыскаяклыларга, сагынышлы соьзлерин караттылар.
Йолыгыс коьнъил коьтерилисте оьтти. С.Дильманбетовтынъ уйгынлавы ман туьрли ойынлар озгарылып, сонда енъилгенлерге кайдай ды бир оьнер ягыннан оьзин коьрсетпеге борыш салынды. Айтпага, Софья Темирбулатовага – йыр йырламага, Роза Джумандыковага – кужырлы хабар айтпага, а мага сондай борыш пан байланыста Сергей Есениннинъ «Кыскаяклыга хат» деген ятлавын яттан окымага туьсти, йыйылганларда аьлиге дейим бу узын ятлав эсимде сакланганына сейирсинуьв тувдырып.
Йолыгыс болган куьн биз муннан 50-55 йыллар артта бизди окыткан окытувшыларымызга конакка барып коьристик. Олар – Ярикова Зинаида Васильевна (немец тилиннен окытувшы) эм Сталинат Казмуханбетовна Муллаева (химия окув сабагынынъ окытувшысы).
Сол яркын яслык шагымыз, мектебте озгарган йыллар, бизди окыткан окытувшыларымыз, бирге окыган тенълеримиз мутылмастай сакланады.
Л.Эльгайтарова.
Суьвретте: 1971-нши йылдынъ выпускниклери.