Мутылмассынъ эш бир заман

Биринши уьстинлик. Сол суьйиниш аьдемнинъ эсинде дайымларга калады. Сол енъуьвден басланады баладынъ билимге, бийикликке ымтылысы. Галия Ярикова эм Алтынай Заргишиева республикамыздынъ бас каласы Махачкалада яшайдылар, олар аьптели-синълили боладылар.
Галия – Махачкала каласында 52-нши мектеб-лицейдинъ 2-нши классынынъ окувшысы. Талаплы, акыр кызалак баьри зат пан да кызыксынады. Ол ясамага бек суьеди, ясав бойынша конкурсларда катнасып, баргылы орынларды алады. Соьйтип, озган йылдынъ караша айында озгарылган «Алтын куьз» мектеб суьвретлер конкурсында кызалак биринши орынды алды. Асият Абдулгамидовна Курбанова окувшысы акында тек ийги соьзлер айтады, Галия класста ийги окувшыларынынъ бириси деп саналады. Алтынай Махачкалада 18-нши мектебте 2-нши «в» классында окыйды. Ол ясамага, йырламага суьеди, гимнастика ман кызыксынады.
Галия эм Алтынай М.Кажлаев атындагы «Талаплы балалар уьшин» мектебке хореография боьлигине юредилер, олар экеви де бек ыспайы этип бийийдилер. Биюв куьбин Клавдия Владимировна Магомедтагирова етекшилейди. Янъыларда оьнерли кызлар VII халклар ара «Евразия талаплары» конкурсында Нальчик каласында катнастылар. Конкурс быйылдынъ басында оьтти. Шарада Индия, Армения, Афганистан эллериннен, Кубыла Осетия, РСО-Алания, Кабарты-Балкар, Адыгея, Карашай-Шеркеш Республикаларыннан, Краснодар эм Ставрополь крайлардан эм Россиядынъ баска регионларыннан ансамбльлер катнастылар. Дагестаннан келген биювшилер «Аьлиги заманнынъ биюви» номинациясы бойынша Гран-При уьшин алтын медальге тийисли болдылар. Кызларга бек ярады Нальчик каласы, олар конкурстан коьтеринъки коьнъил мен кайттылар.
Галия эм Алтынай – оьнерли, талаплы кызлар. Келеекте олар халкымыздынъ атын данъклатар деп шекленмеймиз. Галия оьскенде, врач болмага суьеди. Алтынай аьли де кайдай кеспи сайлаягын ойлайды. Мен оларга аьр дайым да йоллары ашык болсын деп сагынаман. Оьнерли инсанлар яратувшылык йолын таппай бир де калмаган, сол йолында, мен аьли де коьп бийикликлер йорайман кызларга.
Г.Абдулакимова
Суьвретте: Галия Ярикова эм Алтынай Заргишиева.