Мутылмас уьшин эстелик

Янъыларда Чернобыль атомлы электростанциясы атылувдан сонъ калдыкларын тайдырувда катнаскан йигитлеримиздинъ бириси, Эрлик орденининъ кавалери (оьлгеннен сонъ берилген) Мавли Язув увылы Бекбавов яшаган уьйге эстелик тактасы салынды.

Сол ийги оьзгериске багысланган шарады озгарувга Ногай район чернобыльшилер союзынынъ председатели Руслан Кунтувганов коьп куьш салды. Бу куьнги шарада «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов, Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, Согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев, Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели А.Манкаева, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, Кадрия атындагы мектебтинъ окувшылары оьз окытувшылары ман, Бекбавовлардынъ кардаш-тувганлары, дослары, авылдаслары ортакшылык эттилер.
Эрлик орденининъ толы кавалери Мавли Бекбавовтынъ яшаган уьйине эстелик салувга багысланган шарада «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Асият Манкаева, Мавлидинъ досы, бирге Орта-Тоьбе авылында ойнап-оьскен йолдасы Анвар Дуйсакаев, Мавли Язув увылы Бекбавовтынъ тул хатыны Хадижат, увылы Насипали соьйлеп кеттилер. Аьр бириси оьзининъ йылы соьзин айтты. З.Аджибайрамов онынъ тул хатынына разылык хат пан гуьл байламын тапшырды эм келеекте Терекли-Мектеб авылында онынъ аты ман бир орамды атав уьшин куллык этеегине соьз де берди. Асият Манкаева оьзининъ разылык соьзиннен баскалай, бу шарага келген мектеб окувшыларына Мавлидей йигитлеримиз болганын, солардынъ йигитликлерин мысал этип, эслеринде тутканды айтып кетти.
Анвар Дуйсакаев Мавли мен Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авылында озгарган балалыгы, яслыгы акында хабарлады.
– Биз Мавли экевимиз бир орамда да оьстик, мектебке де бирге бардык, сонъ Дербент каласындагы авылхозяйстволык техникумында окып, агроном кесписин байырлап алдык. Оннан сонъ, мен тувган-оьскен авылымда иследим, Мавли болса, Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында Госстрахта аьрекетин бардырды. Сонынъ арасында ЧАЭС атылганнан сонъ, сонынъ калдыкларын тайдырувда да катнасты. Эл шакырды – ол барып, оьзининъ борышын толтырды. Онынъ касиети акында айтатаган болсак, ол бек каьмбил аьдем эди. Спорт пан да айлак куьшли аьвлигетаган эди. Ол асыктан алып футболга дейим де куьшли ойнайтаган эди. Оьзи де бек ийги йолдас эди, – дейди ол.
Мавлидинъ хатыны ман увылы бу исти уйгынлаган Руслан Кунтувгановка уьйкен савболсынын айттылар.
Эстелик тактасын ашпага ыхтыярды чернобыльшилер Русланбий Дильманбетовка, Эдуард Оразгуловка эм Мавлидинъ тул хатыны Хадижатка ыхтыяр берилди. Шара бир такыйка уьндемей турув ман тамамланды.
Г.Курганова.
Суьвретлерде: Эрлик орденининъ кавалери М.Бекбавовтынъ яшаган уьйинде эстелик ашылувга багысланган шарадан.