Муьсиревли савболымызды айтамыз

«Шоьл тавысы» республикалык статусы болган газетамыз 88 йылдан бери дуныя ярыгын коьрип келеди. Узактагы согыс йылларында да газетамыздынъ куллыкшылары оьзлерининъ ис борышларын намыслы толтырып келгенлер. Газетадан баска билдируьв булаклар болмаган заманларда, аьдемлер газетадынъ баспадан шыгувын уьйкен сагыныш пан куьтип турганлар. Сол шаклы заманлар оьтсе де, буьгуьнлерде де газетамызды куьтип туратаган аьдемлер саны аз тувыл. Келген Янъы йылда газета окувшыларын ак юрегимизден кутлаймыз, аьр бирисине ден савлыкты, узак оьмирди йораймыз.

Оьтип кеткен 2019-ншы йыл бизим газетамызга ийги йыллардынъ бириси болды. Биз газета бетлеринде халкымызга, элимизге керекли, яшав аьллерине коьре туватаган маьселелерди ашыклап билдирмеге шалыстык. Айырым йыл узагында белгиленген куьнлерге коьре де макалалар баспаладык. Айтпага, тарихке оьтип кеткен йылдынъ карагыс айы белгили, бек талаплы ногай шаири Гамзат Аджигельдиевке багысланып озгарылды. Онынъ яратувшылыгына багысланган коьп макалалар дуныя ярыгын коьрдилер, шаирге багысланып билимлендируьв учреждениелеринде озгарылган баьри шаралар акында да язып билдирмеге шалыстык.

«Шоьл тавысы» редакциясынынъ куллыкшылары халкымызга тийисли билдируьвлерди этуьв ниет пен баьри куьшлерин де, кеспилик усталыгын салып ис аьрекетлерин бардырадылар эм сизинъ онъайлыгынъыз уьшин, аявлы газета окувшыларымыз, бардыраяклар.

Буьгуьн бизим газетамызга язылган учреждениелердинъ етекшилерине, куллыкшыларына, авыл яшавшыларына ак юрегимизден уьйкен савболымызды билдиремиз. Айырым разылык соьзимизди Сургут каладан ердесимиз Рафаэль Адисовка айтамыз.

Келген Янъы йыл аьр бир аьдемге оьз ниетине коьре, яхшылыкты, наьсипти аькелсин. «Шоьл тавысы» газетасы баьри билдируьвлерди де оьз заманы ман, тийисли кепте еткерееги акында билдиремен.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы.