Мырады барлар аз тувыл эдилер

Оьткен уллы юма куьн Ногай район орталык поликлиникасында, оьзлери разы болып, ден савлыкларын саклар ниет пен, бириншилердинъ бириншилери болып, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Амин увылы Ярлыкапов, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ етекшиси, полиция подполковниги Наиб Тоьлеген увылы Каракаев оьзининъ бир неше куллыкшылары ман, окытувшы Осман Индрали увылы Суюндиков, баьриси он бес аьдем коронавируслы маразга карсы вакцина алдылар.

Аьли уьшин Ногай район орталык поликлиникасында ГамКовидВак вакцинасы ыхтыярлары бар аьдемлерге этилинеди. Эсинъизге саламыз, вакцина эки боьлинип этиледи, бириншисиннен 21 куьн кеткенде, экиншиси этилинеди. Биринши вакцина этилинген аьдемлер, эртеректен йорык- лар бойынша оьзлерининъ савлыкларын, коронавируслы маразга карсы антитела барын яде йогын тергеттилер. Сол процедураларды оьткеннен сонъ, врачтынъ токтасына коьре, вакцина этилинди.
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ етекшиси Наиб Каракаевтинъ билдируьвине коьре, онынъ куллыкшылары араларында зарарлы маразга карсы вакцинады эттирмеге мырады барлар аз тувыл эдилер, ама коьбисинде, берген анализлерине коьре, авырувга карсы иммунитет бары аянланды.
Ызгы заманларда коьп аьдемлерге, аьеллерге зыян келтирген зарарлы маразга карсы вакцинады эттирмеге келгенлер мен хабарлавымызды юритемиз. Олардынъ ойлары булай: «Биз бу авырувдынъ авырлыгын басымыздан оьткермесек те, янларымызда авырыганларды коьрдик, не шаклы авылдасларымызды йойдык. Авырувды басларыннан оьткерген ювыкларымыз да болдылар, олардынъ соьзлерине коьре, оьзимиз де коьз бен коьрип, авырувдынъ ызы боьтен де авыр, баска муьшелерге де зыян келтиреди. Сога коьре, биз авырувдынъ алдын шалмага себеплик этпеге керекпиз. Оьзимиз тек авырысак, айлак та авыр болмай коймага да болады, тек бир-биримизге коьширип, оьсип келетаган несилдинъ савлыгына да шапкынлык эттирсек, айлак та дурыс болмас».
Биринши вакцинады алганлардынъ савлыклары яман тувыл, олар эндиги вакцинадынъ экинши кезегин карайдылар. Оьз савлыгымыз – бизим колымызда.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: вакцина алган шагында Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ начальниги Наиб Каракаев.