Мырады – яшаган ерине эм Элине пайдалы болув

Студент йыллар – аьлемет шак. Ол тек сынавлар эм окувлар болып калмай, янъы дослар, танысувлар, кызыклы оьзгерислер, шаралар, янъы, аьдемди оьзине шакырган белгисизлик эм алдыга ымтылысув болады. Студент йылларда, яслардынъ кайратлыгы эм куьши алдында баьри йоллар ашылады. Бу йыллар яслар оьз алдына мыратлар саладылар, соларга етисуьв уьстинде ислев, бириншилей, окув ошагында шалысып, баьри куьшин салып окув болады.

Келеекте ниетлерине етисер эм тек яшаган ерине тувыл, элине пайдалы боларман деген сеним мен, бу куьнлерде оьз йолдаслары ман бирге Руслан Тимурович Мурзагельдиев «Газпром техникум Новый Уренгой» Янъы Уренгойдагы газ промышленностъ техникумында билим алады. Элимиздинъ газ бан канагатлавдынъ бас каласында тувып-оьскен Руслан, Янъы Уренгойдынъ орамлары ман юрип бараятырып, тоьгеректегиге карап, келеекте яшавын газ тармагы ман байланыстырмага мырат этетаган болган. Ол мектебте окувга бет берген, туьрли конкурсларда эм олимпиадаларда катнаскан. Руслан, оьзининъ коьп йыллар узагына Червленные Буруны оькимет заводында бас экономист болып ислеген атайы Айнадин Майлав увылына усап, эсапты ийги билген. Русланнынъ ата-анасы оьз тамырларын, ногай халкын, аьдетлерин билмеге эм сыйламага керек деп, балаларын тербиялайдылар. Сога коьре, Ногай шоьлден алыста яшаган бизим яс ердесимиз, 1-нши класстан алып «Лезгинка» кружогында катнасып, миллет биювлерин бийип уьйренген. Сонъ бала куьш-куватлы ата-бабаларына усамага суьйип, спорт пан кызыксынган. Ол 3-нши класстан алып бокс пан, 7-нши класстан алып самбо ман каьр шеккен, сонъ куьреске (смешанный) коьшкен. Соны ман бу куьнге дейим кызыксынады эм келеекте спорт пан байланыслы уьйкен мыратлары бар. Руслан Ямало-Ненец Автономлы Округынынъ бокс эм самбо бойынша Бириншиликлерининъ бир неше кере енъуьвшиси эм савгашысы болган. Онынъ коьплеген медальлери сырасында Москвада оьткен боевой самбо бойынша Халклар ара турниринде 2-нши орынды бийлегени уьшин тапшырылган савга да бар.
Бу куьнлерде Руслан Мурзагельдиев окыган техникумынынъ ийги студентлерининъ бириси болады. Ол Уренгойдагы газ промышленностининъ техникумыннан туьрли шараларда катнасады. Янъыларда бизим ердесимиз Ноябрьск каласында озган Юкигассен бойынша 2-нши регионаллык турниринде катнасып, дипломга тийисли болган. Озган йылдынъ декабрь айында техникумда озгарылган «Брейн-ринг» ойынынынъ енъуьвшиси болган. Русланга «Великие умы России» темасына багысланган видеороликлер аьзирлев, солай ок баска яратувшылык конкурсларда катнасканы уьшин Сый грамоталар тапшырылган. Соны ман бирге ногай халкынынъ ваькили «Халклар тыпаклыгы» юмалыгында шанъ шыгарып, оьзининъ биюв усталыгын коьрсеткен. Соьйтип, яс ердесимиз оьзин спортта да, маданиятта да сынайды. Биз ога келеекте кайратлыгы оьскенин эм баьри мыратлары толганын йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Р.Мурзагельдиев.