Мыратларга етисуьвде янъы амаллар

Кадрия атындагы мектебинде янъыларда Балалардынъ эм яслардынъ «Движение первых» Россия козгалысынынъ бириншилик боьлигининъ ашылувына багысланган шатлыклы шара озды. Бу козгалыс окувшыларга оьз алдына салынган борышларына етиспеге янъы амаллар берер.
Белгиленген шара Россия Федерациясынынъ гимнын шалувы ман басланды. РФ байрагын коьтермеге ыхтыяр конакларга – «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Абибулла Шамбилов эм билимлендируьв боьлигининъ методисти Альфира Мурзагишиевага берилди. Сонъ мектеб етекшиси Альфия Акимова конакларды йылы хошлап, балаларды баьри яктан да биринши болмага шакырув этти.
– Бу куьн бизде уьйкен байрам, маьнели оьзгерис – балалар эм яслар козгалысы йол алады. Мен сиз – окувшылар окувда да, спортта да, исте де биринши болаягынъызга сенемен. Сизге баьри йоллар ашык. Олардынъ аьр бириси сиз уьшин билимлерге толы болсын, – деди оьз соьзинде Альфия Акимова.
Этилинген шакырувдан сонъ Кадрия атындагы мектебининъ окувшыларынынъ сырасыннан белсенли куьби Балалардынъ эм яслардынъ «Движение первых» Россия козгалысынынъ бириншилик боьлиги ашылар уьшин мектеб етекшисининъ ыхтыярын тиледилер.
Альфия Акимова аьризеге кол басканнан сонъ, окувшылар баьри борышларды толтырып билеегине шекленмейтаганын айтты. Тезден буьгуьнги окувшылардынъ колында болаяк тувган еримиздинъ, республикамыздынъ, элимиздинъ оьрленуьви. Аьлиги заманда бек маьнели яс несил мен аьллесуьв, олардынъ мыратларын, ойларын билуьв. Яс несил мен аьллесе келип, оларга дурыс йолды коьрсетуьв эм сол йолга оларды салув керек.
РДДМ сыраларына ки- реятып, окувшылар явап- лылы, аьдилли, намыслы болмага, уьйкенлерди сыйламага, дослыкка ынанмага, Элимиз Россияды суьймеге, онынъ келеектегиси уьшин колларыннан келген баьри куьшин салмага ант эттилер.
Шара барысында мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары Эльмира Савкатова окувшыларга РФ паспортларын тапшырды.
Байрамнынъ ярасыклыгын эм ийгилигин балалардынъ биювлер биюви, кишкей класслар окувшыларынынъ ятлав окувы, Роза Колебаевадынъ йыр йырлавы арттырды. Йырлар эм ятлавлар бизим Россияга багысланган эдилер, сол болса окувшыларга Элимиздинъ куьш-куваты, байлыгы эм уллылыгы акында тагы да бир кере эситпеге амал берди.
Н.Кожаева.
Суьвретте: шарадан коьринис.