Мыратларымызга етпеге ярдам этер

Нейронлы сетьлерди ойлап туьзуьв искусственный интеллект курылысында уьйкен туьрленислер этти эм янъы борышларды яшавга шыгармага амал берди.

Айдавшысыз автокоьликлер ясамага, медицина диагностикасын этпеге, солай ок танълагы эм баска куьнлер йылы яде сувык болаягын эртеректен билмеге нейросетьлер амал бередилер. Келеекте аьдем яшавынынъ коьп тармакларына нейросетьлерининъ демевлик этуьви куьшли болаяк.
А.Джанибеков атындагы мектебиндеги «Точки роста» орталыгында «Нейросетьлер эм коммуникациялар» деген тема бойынша «Сан дериси» оьтти. Мунда «Ногайский район» МР-дагы билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ орынбасары Медина Гапарова, мектеб етекшиси Курасхан Ярикбаева, тербиялав бойынша етекшидинъ орынбасары Эльмира Суюндикова, окытувшы Арслан Бакиев эм 11-нши класс окувшылары ортакшылык эттилер.
Бас деп Россия Федерациясынынъ Ярыкландырув министерствосынынъ ваькили Игорь Антоненко видеобайланыс аркалы окувшыларга хошлав соьзин айтты.
Сонъ Курасхан Джумагельдиевна ойлап туьзилген (искусственный) интеллекттен тура Россия Президенти Владимир Владимирович Путиннинъ соьзлерин айтты: «Илгериге ымтылган технологиялар бизге мыратларымызга етпеге ярдамын этпеге тийисли, солар аркалы элимиздинъ дуныяда оьзининъ орынын беркитуьви эм гражданларымыздынъ яшавы онъайлы эм сапатлы болувына себеплик те этеди». Солай ок А.Джанибеков атындагы мектебининъ етекшиси «Ойлап туьзилген интеллект президентти авыстырып болама?» деген соравга В.Путин берген явабын да балаларга айтып эситтирди: «Ойлап туьзилген интеллект президент болып болмайды, неге десе онынъ юреги эм яны йок. Ол тек коьмекши болмага болады. Ойлап туьзилген интеллектти этер уьшин, балаларга терен билимлер керек, боьтен де эсап эм информатика сабакларыннан».
Дерис барысында видео-байланыс аркалы онынъ катнасувшыларына нейросетьлер акында хабарланды.
Соьйтип, банк алатлар тармагынынъ эксперти Азиз Аджиманбетов (Москва) мунда йыйылган окувшыларды кызыксындырган соравларга явап берди. Олардынъ сырасында «биометрия тармагы эгизлерди айырып болама?», «биометрия тармагы онынъ алдында турган аьдем ме яде суьврет пе экенин айырып болама?» деген соравлар бар эди.
Медицинада нейросетьлер кулланувынынъ акында А.Бакулев атындагы Юрек-кан-тамыр хирургиясынынъ миллет-тергев орталыгынынъ врач-хирургы Расул Курганов айтты.
Сколково илми-тергев институтынынъ илми куллыкшысы Нурислам Турсынбек (Казахстан Республикасы) программированиединъ кайсы тилинде нейросетьлерге программа язбага енъил эм нейросетьлердинъ компьютер программасыннан маьнели баскалыклары, солай ок бир заман ойлап туьзилген интеллект аьдем акылыннан да артык болмага болама экени акында кызыклы хабарлады. Ол аьзирлеген презентация окувшыларга коьрсетилди.
Видеобайланыс аркалы озган дерис балалар уьшин бек пайдалы болды. Окувшылар берген соравлардан олардынъ белгиленген тема ман кызыксынувы аян сезилди.
Н.Кожаева.
Суьвретте: деристен коьринис.