Навруз келди, мубарек!

Ногай районында йыл сайын халкымыздынъ яркын байрамларынынъ бириси – Навруз-байрам белгиленеди. Бы- йыл навруз айынынъ 26-ншы куьнинде 10 саьатте Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйининъ алдында район яшавшылары язлык байрамын карсы алаяклар.

Байрамда туьрли ойынлар, конкурслар оьтеек, маданият куллыкшылары концерт коьрсетееклер