Намыслы аьрекети мен

Элбетте, окытувшыдынъ кесписи енъил тувыл, ама баслангыш класслардынъ окытувшысынынъ иси мектебте энъ де авыр, яваплы эм тынышсыз болады десек, соьзлеримизде янъылыс болмас. Коьплеген йыллар бойынша Икон-Халк авылынынъ мектеб окувшыларында йогары билимли, айлак сулыплы, аты уьйкен аьрип пен язылмага тийисли болган шынты Окытувшы – Кельдихан Батал кызы Матакаевадынъ колында билим алмага амаллары бар.

Кельдихан Батал кызы Матакаева 1959-ншы йылдынъ шилле айынынъ 14-нши куьнинде Адыге-Хабль районынынъ Икон-Халк авылында тувган. Ерли мектебте 8-нши классты етимисли окып битирген сонъ, ол Черкессктеги педагогикалык училищесине окымага туьскен. 1978-нши йылда оны тек йогары белгилерге битирип, баслангыш класслардынъ окытувшысынынъ кесписин алган.

Ис аьрекетин яс специалист Адил-Халктынъ сегизйыллык мектебинде баслаган. Мунда оны дерислерден тыскары куьптинъ тербиялавшысы этип йибергенлер. 1982-нши йылда Кельдихан Батал кызы КЧГПИ-динъ педагогика эм баслангыш билимлендируьвдинъ методикалык факультетине окымага туьскен эм 1987-нши йылда битирген. 1993-нши йылда Кельдихан Батал кызы Икон-Халк авылынынъ мектебинде баслангыш класслардынъ окытувшысы болып аьрекетлеп баслайды, ама табылганда токталмага суьймейтаган кеспили куллыкшы бир такыйкага да окувын токтатпайды. Элимиздинъ алдышы педагогларынынъ, яратувшылыклы кепте аьрекетлейтаган окытувшылардынъ сулыбын тергеп, дайым излевде болып, педагогикалык адабиат пан кызыксынып, ол аьр куьн сайын оьз билимин эм сулыбын теренлетпеге шалысады.

Йыллар ман Кельдихан Батал кызынынъ ис йолдаслары арасында сый-абырайы оьседи. Окытувшыдынъ йогары кеспили, ашык, алал, талаплы экенин, балаларды суьетаганын коьрип, олар кыскаяклыдан коьрим алмага ымтыладылар. Онынъ окувшылары ийги тамамларды коьрсетип туратаганлары уьшин ата-аналар да бек баалайдылар. Кельдихан Батал кызынынъ коьпйыллык намыслы аьрекети Сый грамоталар ман эм Разылык хатлар ман белгиленген. 2013-нши йылда ердесимизге «РФ ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы» деген сыйлы ат берилген. Ис аьрекетинде етимислерге етискеннен баска болып, ол алал ана, ийги тетей де болады.

Кельдихан Батал кызынынъ педагогикалык зейинлиги, юрек юмсаклыгы, ян байлыгы коьплеген йыллар бойынша Икон-Халк авыл мектебининъ коллективин сукландырып турады. Биз бавырдасымызга алдыда аьли де коьп уьстинликлерди, берк ден савлыкты, таьвесилмес куватты сагынамыз.

К.Кумуков.
Суьвретте: К.Матакаева.