Наьзик ийинлеринде коьп затлар коьтергенлер

Хатын, бу яшавда сенинъ орынынъ айлак маьнели болады. Сен, янъы яшавдынъ басы, ян косагынъа таяв, тандырдынъ йылувлыгын саклавшы, эм аьли де сенинъ борышларынъ аз тувыл.

Хатынды яраткан шакта Кудайымызга да кыйынлы куллыкты этпеге туьскен деген таварых та бар. Ога сол заман: «Сен, Кудай, хатын уьстинде калай коьп куллык этип калдынъ» деген соравга ол: «Мен хатынды соьйтип те ийги ойлап яратпага керекпен, неге десе онынъ яшавда толтыратаган борышлары да айлак коьп болаяк», – деп явап та берген.
Аьлиги заманда хатын тек ана, алал йолдас, тандыр саклавшы болып калмайды, ол ис басында да юреди, производстводынъ алдышы орынында да болады. Ызгы заманларда коьп хатынлар аьлимлик куллыкларды да яклаганы акында хабарлар да эситиледилер.
1990-ншы йылдан алып Россия Федерациясында Хатын-кызлар союзы туьзиледи. Сол ямагат организациясынынъ аьрекет этуьви мен аз куллыклар этилмеди. Буьгуьнлерде сол организациядынъ 30 йыллык мерекеси белгиленеди. Ногай районымыз бойынша да аьрекет этетаган Хатын-кызлар союзы ман бизде де бек маьнели куллыклар этиледилер. Айтпага, аьлиги кыйынлы заманларда, зарарлы мараздынъ кенъ яйылып баратаган шагында, сол айтылган организациядынъ куллыкшыларынынъ куьш салувлары ман «Кызыл зонада» куллык эткен медицина куллыкшыларына исси ас аьзирленди. Сондай неше куллыклар да этилген эм этиледи, Ногай районымыз бойынша Хатын-кызлар союзынынъ етекшиси Асият Манкаева аьр бир керексинген аьдемге оьзининъ колын созбага дайым да аьзир. Буьгуьн сол организациядынъ агзалары «Ногайский район» МР администрация меканында йыйылдылар эм мерекели шарады озгардылар. Шарага сол ямагат организациясынынъ алдынгы етекшилери, районымызда алдышы койшы, малшылык пан каьр шеккен эм шегетаган хатынлар, окытувшылар, медицина куллыкшылар эм сондай баскалар йыйылган эдилер. Йыйылганлар алдында биринши кутлав соьзин «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов айтып озды. Ол оьз соьзинде хатынлардынъ етимислери акында айтып, олар ман оьктем экенин билдирди. Оьзининъ йылы соьзлерин Хатын-кызлар союзынынъ етекшиси Асият Бадий кызы Манкаева да йыйылганларга каратты. Ол оьзи етекшилейтаган организациядынъ мерекели кешлиги болганнан сонъ, (бизим баьримизге де белгили болганлай, мереке – эсап беруьв шак), этилген куллыклар акында айтып озды.
Оннан сонъ йыйылган хатынларга шаир Салимет Майлыбаева, Куьнбатар авыл ясуьйкени, СССР авылхозяйстволык куллыкшыларынынъ XVII съездининъ делегаты, «Данък» орденининъ кавалери, алдынгы айтылган койшы хатын Амансылув Савкатова, он йылларга ювык заманлар Хатын-кызлар союзын етекшилеген Фатима Тоьлеген кызы Межитова эм онынъ окувшысы, ызын ызлавшы Сабират Казгерей кызы Абубекерова, «Ногайский район» МР администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов ийги соьзлерин айтып кеттилер. Олардан баскалай, телефон аркалы ямагат яшавында белсен катнасатаган ясуьйкенимиз Асрет Сарсей кызы Абдурахманова йыйылган хатынларды сол байрам ман кутлап кетти.
Шарадынъ барысында айырым хатынларга Сый грамоталар ман савгалар тапшырдылар. Сол ийги исти Хамидулла Саитов пан Асият Манкаева толтырдылар. Йолыгыс эстеликке суьвретке туьсуьв мен тамамланды.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: шарадан коьринис.