Наьсипли балалыктынъ байрамында

Халклар ара балаларды коршалав куьнинде Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылында «Балалык – ол биз!» деп аталган байрам шаралары болып оьттилер.
Байрам шатлыклы аьлде Ф.Капельгородский атындагы парк ишинде орынласкан Патшалык ногай халк саз алатлар оркестрининъ язгы залында ашылды. Мунда йыйылган балалар ман ата-аналарды Терекли-Мектеб авылынынъ аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Вазир Аблезов йылы саламлады. Оларга каратылган кутлав соьзинде ол балалар бизим яшавымыздынъ энъ де бас байлыгы болады деп белгиледи.


Авылдынъ бала-шагасын Ногай райондагы ДР бойынша СФР боьлигининъ етекшиси Мадина Абдулалимова, КЦСОН басшысынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Марзиет Картакаева, Ногай район УСЗН етекшиси Аскер Авезов кутладылар эм баьри балаларга тынышлык, наьсип эм ийгиликлер йорадылар.
М.Картакаева быйыл 10-ншы апрельден 12-нши майга дейим ДР Ис эм социаллык оьрленуьв министерствосынынъ аьрекети мен балалар арасында конкурслар оьткерилгенин билдирди. Сол конкурслардынъ лауреатлары арасында бизим район балалары да бар. Ол Мадина Абдулалимова эм Аскер Авезов пан бирге шатлыклы аьлде зал сахнасыннан Терекли-Мектеб авылдынъ Кадрия атындагы мектебининъ окувшылары Камила Джумаевага, Эмилия Шураевага, Зульфия Мурзагишиевага, Равиль Курманбаевке, А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ окувшысы Минат Боранбаевага Сый грамоталар эм савгалар тапшырды.
Балалардынъ юреклери, оларды буьгуьнлерде россия аьскерлери юритип турган согыс спецоперациясынынъ белсенли катнасувшысы Мурза Даутов кутлаганда, тувган армия уьшин айырым куваныш пан оьктемликке толды.
Байрамнынъ шатлыклы кезегиннен сонъ уьйкен концерт болып оьтти.
Сол куьн балалардынъ асфальтте суьврет ясав конкурсы, солай ок балалар уьшин уйгынланган завыклы «Мыльное шоу» болып оздылар.
Авылдынъ Халк оьнер орталыгынынъ меканында (ЦНТ) шахмат ойыны бойынша балалар арасында турнир де оьткерилди. Сонынъ енъуьвшилерине де савгалар тапшырылды.
Авылдынъ орталык стадионында район орталыгынынъ орам балалар футбол командалары бойынша аьдетли «Сактыян топ» турнири оьткерилип, алдышы орынларды алган командаларга, турнирдинъ ийги ойнавшыларына айырым савкатлар эм Сый грамоталары берилди.
М-А.Юнусов.