Наьсипли инсанлар саныннан

Суьврет ясавшылар – наьсипли инсанлар. Олар оьз сезимлерин туьрли бояклар ман коьрсетип
боладылар, мунълы сезимлерге бираз куьнъирт бояклар косылады, куванышка яркын бояклар коьп косылады.

Исмаил Кошанов Карагас авылынынъ 8-нши классынынъ окувшысы, ол – Махачкала каласында озгарылатаган йылсайынлык слетынынъ катнасувшысы, окувшылардынъ республикалык организациясынынъ агзасы. Исмаил туьрли конкурсларда катнасады, янъыларда «Оьмир негизининъ портрети» деп аталып, Петр I тувганлы 350 йыллыгына багысланган республикалык конкурсына оьз суьвретлерин йиберип, енъуьвши болган. Бу конкурстынъ бас мырады – талаплы балаларды излев, аянлав эм коьтергишлев.

– Исмаил муниципаллык конкурсларда да баргылы орынлар алады. Бала заманнан алып ясамага суьеди, боьтен де портретлер ясамага аваслыгы бар, графика ман кызыксынады. Келеекте Исмаил талаплы суьвретши болар деп шекленмеймиз. Онынъ ясалган геройлары тиридей болып коьринедилер.

Исмаил танъ бала. Мектебтинъ фойесинде Исмаилдинъ ислери илинип турады. Ол оьзининъ ювыкларын, досларын, тенълерин ясайды, – дейди онынъ ясав сабагынынъ окытувшысы Сабират Эсманбет
кызы Мансурова.

Баладынъ уьстинлиги ата-анасына, ювыкларына айлак уьйкен суьйиниш. Исмаилга баьри йоллар
да ашык болсын деп йораймыз. Онынъ яратувшылыгы артсын деп йораймыз.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: И.Кошанов.