Наьсип савкатлайтаган дуныя

Аьр бир инсан балалыгын юрегининъ оьзегинде саклайды. Балалар бавында оьткен бала шак, менимше, кызыклы болып оьтеди. Саьбийлер мунда бир-бириси мен байланысадылар, коьп пайдалы затларга уьйренедилер. Мен оьзим коьп йыллар тербиялавшы болып ислегенге болар, исим бойынша балалар бавына барсам, саьбийлердинъ завкланып юргенине суьйинемен.

Терекли-Мектеб авылынынъ «Ногай Эл» балалар бавы ашылганлы быйыл 5 йыл толды. «Ногай Элде» бу мерекеди шатлыклы аьлде байрамшыладылар.

Ярасыклы, таза мекан боьлмелери коьзди кувантады, конакларды балалар бавынынъ етекшиси Наида Казмагомед кызы Юнусова, тербиялавшылар, саьбийлер хош алдылар, кенъ яйылган, туьрли зияпетлерге толган сыпырага шакырдылар. Сонъында биз боьлисип, балалар дерислерине бардык. Тербиялавшылар Гульнара Сангишиева, Камила Айтуганова, Сакинат Зарманбетова, Зарлихан Джумагишиева, Гульмира Максутова, Эльвира Бегалиева оьзлери юритетаган балалар куьплеринде кызыклы дерислер озгардылар. Мен «Куьн саьвлелери» (2-нши киши куьби) эм «Шерлок Холмс эм онынъ дослары» (2-нши мектебке аьзирлев куьби) дерислеринде болдым, бу дерислер кайтип ийги этип уйгынланганына эм озгарылганына шайыт болдым. Балалар коьп затларга уьйренген, кишкейлер баьри туьслердинъ, айванлардынъ атларын биледилер. Уьйкенлер ментальная арифметика бойынша билими мен бизди сукландырдылар. Мен ойлайман, сондай билим беретаган тербиялавшылардынъ акында тек ийги соьзлер айтылмага керек.

Балалар бавынынъ куллыкшыларынынъ, тербияланувшыларынынъ катнасувы ман шатлыклы концерт коьрсетилди. Балалар хоры Яхья Кудайбердиевтинъ соьзлерине эм анъына язылган «Балалар бавы – Ногай Эл» деген йырды йырладылар. Оьзининъ хошлав соьзи мен етекши Наида Казмагомед кызы шыгып соьйледи, ол 5 йылдынъ ишинде этилген ислерди, етискен уьстинликлерди белгилеп, келген конакларга разылыгын билдирди. Туьрли куьплердинъ тербияланувшылары биювлер бийидилер, ятлавлар айттылар. Ярасык ногай биювин «Ногай Эл» куллыкшылары коьрсеттилер.

Кутлав соьзлери мен ФНКА председатели К.Янбулатов, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары У.Шандавова, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, Дагестан Республикасынынъ халк артисти Я.Кудайбердиев, Ногай район Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси А.Агаспарова, Ногай район билимлендируьв куллыкшыларынынъ профсоюз организациясынынъ председатели З.Аюпова шыгып соьйледилер. Олар балалар бавына уьстинликлер, дени сав эм наьсипли саьбийлер эм аьли де коьп шатлыклы мерекелер йорап, савгалар тапшырдылар. «Ногайский район» МР администрациясы саьбийлерге туьрли ойыншыклар, спорт алатлар савгалады.

Сондай шатлыклы аьлде озды «Ногай Эл» балалар бавында байрам.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: «Ногай Эл» балалар бавында.