НЕГЕ ДИНДЕ БИРЛИК ЙОК?

Ойлап карайык_________________

Ызгы йылларда бизим районда динди тутувда тамаша ислер болады. Онда-мунда юлдыртып олтырмайым, соьзимди тувра айтайым: Ораза байрам болсын, Курман байрам болсын яде битир беруьвдинъ кадери болсын – аьр авылда аьр туьрли кепте озгарылады. Мысалы, ийги куьнди районымыздынъ аьр кайсы авылы аьр туьрли куьн озгарады. Бирерлерде сонда дейим де етеди: Ораза яде Курман байрамды авылдынъ яртысы бир куьн, экинши яртысы баска куьн байрамшылайды. Курман байрамды Терекли-Мектебтинъ кайсы бир яшавшылары 11-нши августта, баскалары 12-нши августа белгиледилер. Сав мусылман дуныясы Курман байрамды 11-нши августта байрамшылап турганда, районымыздынъ кайсы бир яшавшылары 12-нши августта белгиледилер.

Сога ким куьнали? Неге биз сав мусылман дуныясы ман бирге болмадык эм не уьшин? Сонынъ себеби не зат? Дин бойынша районымызда болып турган сондай аьлди йорыкластырув акында бир ясуьйкеннинъ де яны авырымайтаганы, бир акылбалык аьдем де ортага шыкпайтаганы мени тамашага калдырады. Ясуьйкенлер де, дин куллыкшылары да, чиновниклер де уьндемей уьйлеринде олтырадылар. Эгер сол дин соравы болмай, сайлавлар ман, «келимли орынга» ие болув ман байланыслы болган болса, неше аьдем де ортага шыгаяк эди.

Муннан бир неше йыл алдын межигитте тоьбелес болды. Дин бойынша межигит тоьбелес тувыл, аькис соьз соьйлемеге ярамайтаган ер.Сонынъ акында да бир ясуьйкен де оьз соьзин айтпады. Межигитте тоьбелеспеге ярайтагандай болып калды. Сол тоьбелестинъ болувына ким куьнали? Неге олар дембиге йолыктырылмадылар халк ягыннан? Неге халкымыз сондай соравлардынъ акында уьндемейди, неге йыйылысып, ортага салып ойласпайды. Тек йыйын озгарганда, бир ойды яклайтаганларды шакырув тийисли тувыл. Онда туьрли ойлардынъ иелери катнаспага тийисли. Бизде оьз якларын йыйып, йыйын озгарып, савлай халк арасыннан сайламай, туьрли комиссиялар, комитетлер уйгынлайтаганлар да болады.

Оьрметли авылдаслар! Дин байрамларды белгилев ягыннан бизим районда болып турган аьлди дурыс деп айтаяк аьдем табылмас деп ойлайман. Соны йорыкластырув керек. Тек кесек туьркимнинъ айтувы ман тувыл, сав халктынъ ойын билип турып.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ.