Негиз эрте салынады

Балалардынъ кишкейлей кызыксынувлары аз болмайдылар. Олар кайсы ерде де оьзлерининъ куьшлерин де, амалларын да кулланып, уьйкен етимиске етиспеге аьзир боладылар. Керек болса, туьрли туьсли карандашларды колларына алсалар, боьлмелердинъ тамларын да мольберт этедилер. Оьз аьрекетлерин тек оьнерлилер бардырадылар. Уллы Адольф Дистервег айтканлай, эгер балада ясамага оьнер бар болып, колында карандашы болмаса да, ол сувда касык пан ясар. Кайсы ерде де балага берилген оьнер Кудайымыздынъ саламаты ман яшавга шыкпай калмайды.

Амин Рашид увылы Исмаиловтынъ да алдыда сайлаяк йолы бизге белгисиз, ама буьгуьнги етимиси бизди бек суьйиндиреди. Ол Кадрия атындагы орта мектебининъ 4-нши класс окувшысы болады. Мектебтен бос заманларында ол спорт пан каьрлейди. Биринши кере оны Ногай районынынъ балалар спорт мектебинде юритилетаган эркин куьрес дерисине нагашакасы, аьли оны уьйрететаган Вазир Салавдин увылы Аблезов аькеткен эди. Амин биринши куьннен алып та эркин куьрестинъ баьри борышларын да, сырларын да билмеге шалысты. Оьзининъ йиенининъ аваслыгын коьрген Вазир де оны колтыкламага шалысады. Буьгуьнлерде Аминнинъ етимислери аз тувыл, ол катнаскан аьр бир ойында оьзининъ куватын да, оьнерин де коьрсетеди, савгалы орынларга тийисли болады. 2021-нши йылдынъ канътар айынынъ 31-нши куьнинде Ногай районы бойынша озгарылган чемпионатта да Амин Рашид увылы Исмаилов, оьзининъ шеккисине коьре, биринши савгалы орынга тийисли болды эм ол кубок пан диплом ман савгаланды.
Аминнинъ алдында мынъ йоллар, солардынъ аьр бириси ашык эм туьз болсын. Сен келеекте ким болмага мырадынъ бар деген соравыма, ол «Меним сайлаган кеспим элди коршалав ман байланыслы болаяк», – деп айтады.
Г.Арифуллаева.
Суьвретте: А.Исмаилов оьзининъ тренери Вазир Аблезов эм Ногай район чемпионатынынъ катнасувшысы В.Аблезов пан.