Несиллер асабалыгы

Аьел кайзаманда да бизим ямагатымызда уьйкен орын тутады. Соьйтип, несилден-несилге татымлык, суьйим, алаллык, сый коьшип келеди. Сол касиетлери мен бирге уьйден-уьйге берекет те калады.

Патимат Эсперген кызы Узаирова йиен кызлары Алиметке эм Эминага бу яшавдынъ коьп сырларын ашкан, оларга оьз билгенин айткан. Буьгуьнлерде кызлар оьзлери де ана болдылар, аьвлетлерине суьйинип турадылар.

Эски суьвретлерди карасанъ, олардынъ тарихи акында ойланасынъ, коьп хабарлар айтады олар. Биринши суьвретте Патимат Эсперген кызы йиен кызлары ман, аьптели-синълилер Алимет эм Эмина Сургут каласында педиатр болып ислейдилер, экеви де йогары квалификациялы врачлар.

Экинши суьвретте Патимат-абайдынъ йиен кызлары Эмина эм Сеперхан эм немереси Алтынай Бальгишиева. Сеперхан Мурзадин кызы Аджигайтарова Сургут каласында психолог болып ислейди, Алтынай – окувшы.


Эки суьврет – эки несил. Бала заманда энесиннен калган ногай халкына суьйимди Эмина Нурсаид кызы оьзининъ аьвлетлерининъ янларына, юреклерине эндиреди. Ак юректен оларды Аьел куьни мен кутлап, коьп ийгиликлер сагынамыз.

Г.Бекмуратова