Не шаклы йыллар оьтсе де, тавысын эситемиз

Оьткен юмадынъ ишинде, Ногай районымызда, Чернобыль атомлы электростанциясынынъ атылувыннан сонъ, сонынъ калдыкларын тайдырувда катнасканларды эскеруьв куьнине рас барып, сога багысланган шаралар болып оьтти. Бу шараларда сол казадынъ калдыкларын тайдырувда катнасканлар ортакшылык эттилер.

Быйыл сол каза болып озганлы 37 йыл толды. Не шаклы йыллар озса да, биз ойланамыз, сонынъ азабын енъиллетпеге болаяк, аьдемнинъ аьли де этилмей калган аьрекети бар ма экен, деп.
Бизим Тувган еримиз коьп затты этип болады – йылы, даьмли оьтпек те ашатпага, булак сувын иширтпеге эм оьзининъ ярасыклыгы ман сукландырмага, ама ол оьзин коршалап болмайды. Аталыгымыз эм тувган еримиз сонынъ оьтпегин ашаган, сувын ишкен аьдемлердинъ коршалавында керексинеди.
ЧАЭС атылувы – уьйкен кайгы эм авырув… Сол атылувдынъ калдыкларын тайдырувда Ногай районымыздан 33 аьдем катнаскан эди. Бу куьнлерде бизим арамызда солардынъ 20-сы яшайдылар. Бу эстеликли куьннинъ келуьвинде биз оларга сый-оьрмет этемиз, оларга шаралар багысланадылар, йолыгыслар уйгынланадылар. Быйыл да, аьдеттен таймай, Ногай районымыздынъ уьлке танув музейининъ меканында, китапхана ман музей куллыкшылары биргелесип, «Чернобыль – кайгы, йигитлик» деп аталган шарады озгардылар. Бу куьн мунда конакта Ногай районы бойынша Чернобыльшилер союзынынъ ямагат организациясынынъ председатели Руслан Кунтувганов, чернобыльшилер Замир Мусаев эм Бектемир Максутов болып кеттилер. Олар ман йолыгыска Кадрия атындагы орта мектебининъ 9-ншы класс окувшылары класс етекшиси Росита Карагулова ман шакырылдылар.
Йолыгыс барысында балалар чернобыльшилерден коьп кызыклы хабарлар эситтилер. Аьр бирисининъ эскеруьвлери балаларга ийгиликти, тынышлыкты йорав ман тамамланды.
Солай ок, бу эстеликли куьнге багысланган митингте, Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Рашид Шангереев чернобыльшилерге оьзининъ разылык соьзин айтып, Сый грамоталар ман коькирек белгилерин тапшырды.
Оннан баска болып, оларды Уллы Аталык согыс эм ыхтыяр саклав органлардынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, ясуьйкен Шатемир Мунгишиев хошлап, разылык соьзлерин айттылар.
Шарадынъ барысында, сол атылувда ян берген йолдаслардынъ эстелигине багыслап, уьндемей турув такыйкасы озды. ЧАЭС калдыкларын тайдырувда катнасканларга багысланган эстеликке гуьл байламларын салдылар.
Г.Курганова.
Суьвретте: митинг озган заманы.