Ниет – электроярык пан сапатлы канагатлав

Электроярык пан канагатлав маьселеси бу юма Дагестанда бас тема болды. Белгиленген сорав боьтен де оьткир Махачкалада эм онынъ касындагы калаларында турды. Шилле айынынъ 17-нши куьнинде электроярык пан канагатлавда коьп бузылувлар болды. Экинши куьн болса, РФ Энергетика министерствосынынъ билдируьвлерине коьре, электроярыксыз 70 мынъга ювык аьдем калган. Махачкала кала округынынъ еринде болган бир неше уьйкен авариялар микрорайонлар эм кала касындагы авылларга электроярык пан канагатлав токтатылувына себеплик эттилер. Соны ман байланыста маьселелер кашан шешилеек эм республика яшавшыларын электроярык пан канагатлавы кайзаман оьз йорыгына келеек деген соравга Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов явап берди.
– Оьзек те, авария болып, электроярык пан канагатлав токталса, биз кайдай куллык этеятканымыз акында аьдемлер ойланмайды. Оларга тез арада электроярык берилгени керек. Мен сол аьдемлерди бек ийги этип анълайман. Биз уьшинши йыл куьз-кыс мезгилине аьзирленуьв куллыклар юритемиз, алдын болса сондай ис этилинмеген. Соьйтип куьз-кыс мезгилине аьзирленуьв бойынша, авариялы аьллер тайдырылады. Мунда ийги якка туьрленислер бар.
«Россетьлер мен» бирге тармаклардынъ берклигин коьтеруьв бойынша программа каралган. Тек, оькинишке, бизге керекли кадер карыж шыгарылмаган. Озган йыл сол программа бойынша биз 1,8 миллиард маьнет акша алдык, бу амаллар кулланувга яравсыз алатларды авыстырувга шыктажланды. Бу йыл биз тагы да сондай кадер карыж караймыз, яде бираз соннан артык, сол заман уьйкен калалар ман байланыслы шараларды этеекпиз. Биз «Россетиди» айырым Махачкала ман каьр шеккенин тилеймиз. Эгер карыж шыгарылса, биз бу маьселелер мен куьресип, оларды шешермиз, программа бойынша болса 4 миллиард маьнет акшага эсапланган.
Бу куьнге судтынъ алган мунавдай карары бар: «Махачкаладынъ муьлки, сонынъ санында ЖКХ эм энергетика ман байланыслы Россия Федерациясынынъ байырлыгына коьшеек, соннан сонъ республика байырлыгына берилеек. Соны ман байланыста мульк пен ислев программасы яшавга шыгарылаяк. Соьйтип республика оьзининъ амалларын объектлерди саклавга, ярастырувга эм кулланувга шыгармага ыхтыяр алады. Аьли болса бизде ондай ыхтыяр йок, – деди ол.