Ногайша билемизбе

Увыт айдынъ 21-нши куьнинде йыл сайын тувган тиллер куьни белгиленеди. Сол куьнге рас барып, бу йыл ногай миллетли аьдемлерде (кайсы ерде яшайтаган болса да) оьзининъ ана тилинде диктант язбага мырсат болды. Олай дегенимиз, Карашай-Шеркеш ериндеги Умар Алиев атындагы йогары педагогикалык окув ошагыннан онлайн трансляция кебинде диктант окылды. Соны тилши М. Булгарова окып эситтирди. Сол диктант бу йыл мерекеси болмага керек Фазиль Апас увылы Абдулжалиловтынъ «Асантай» хикаетиннен алынган эди.
Ана тил куьни белгиленуьвге рас барып озгарылган шарада ясуьйкен эм ясы кишкей, орта ясындагы несилининъ ваькиллери катнастылар.
Бу йыл Ногай районымызда ногайша диктант язбага ниети бар аьдемлерде А-Х.Джанибеков, Кадрия атлы мектеблеринде эм Ногай орталык китапханасында уйгынланган майданларда язбага мырсат болды.
Бу куьн китапханада сыпма-сык аьдемлерге толы эди. Аьр бирисинде тилге суьйим, кызыксынув коьринмей болмады. Сол куьн уйгынланган шарада мен де катнасканыма бек разы болып кайттым.
Г.курганова.